Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Lek, rörelse och friluftsaktiviteter yngre barn, 30 hp

Education A, Play, movement and outdoor activities, younger pupils


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE012G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Lek, rörelse och friluftsaktiviteter yngre barn
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-26
Fastställd: 2007-04-05
Senast ändrad: 2013-05-30
Giltig fr.o.m: 2013-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot lek, rörelse och friluftsaktiviteter skall utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot lek, rörelse och friluftsaktiviteter för yngre barn.
- redovisa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant fakta/litteratur samt aktuella forskningsfrågor inom lek, rörelse och friluftsaktiviteter.
- visa förmåga att redogöra för och uppvisa ett relevant didaktiskt förhållningssätt inom verksamheter i lek, rörelse och friluftsaktiviteter för yngre barn.
- redovisa kunskap om och förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar och jämställdhetsperspektiv utifrån samhällets och demokratins värdegrund avseende undervisning och lärande för yngre barn i lek, rörelse och friluftsaktiviteter.
- visa kunskap och ett didaktiskt förhållningssätt i rörelse och motorik samt idrott och hälsa utifrån styrdokumenten Läroplan för förskolan och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets mål i årskurser 1-3.

Innehåll

Kursen består av två delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Rörelseaktiviteter i utomhusmiljö för yngre barn, 4-9 år, 15 hp.
I detta moment ingår olika aktiviteter i utomhusmiljö där barn lär sig i och om naturen under olika årstider med ett helhetsperspektiv på lärande utifrån gällande styrdokument.

Delmoment 2: Rörelseaktiviteter i inomhusmiljö för yngre barn, 4-9 år, 15hp
I detta moment ingår teorier och olika aktiviteter i inomhusmiljö som behandlar barns hälsa, motoriska och perceptuella utveckling samt rörelsens och lekens betydelse för barns utveckling och lärande utifrån gällande styrdokument.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursen kan läsas som specialisering i lärarutbildningen eller som fristående kurs.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar , praktiska tillämpningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt, muntligt och under praktiska moment. Examinationen sker löpande under kursen samt i slutet av kursen. Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs till stor del av praktiska övningar och tillämpningar. På grund av detta är deltagande i undervisningen i sin helhet obligatorisk.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Skolverket, Läroplan för förskolan, Stockholm, Fritzes, Reviderad 2010(2:a upplagan), 978-913832538-4, URL: http://www.skolverket.se/

Kommentar: 16 s. 2:a reviderade upplagan inkl. ändringar enligt SKOLFS 2011:69

Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm, Skolverket, 2011, 978-91-38325-41-4, http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894

Kommentar: Kan laddas ner som pdf 281 s.

Moment 1

Brügge, Britt, G, M & Sandell, Klas, Friluftslivets pedagogik, Stockholm, Liber, 2011, 978-91-47-10003-3

Kommentar: 288 s.

Grahn, Patrik, Ute på dagis, Alnarp, Movium, SLU, 1997, 91-576-5188-4

Kommentar: 111 s.

Johansson, Stina, Lek och lär i naturen: De fyra årstiderna, Stockholm, Förskolans förlag, 2001, 91-7091-062-6

Kommentar: 39 s.

Johansson, Stina, Lek och lär i naturen: Miljöfostran, Stockholm, Förskolans förlag, 1995, 91-7091-060-X

Kommentar: 40 s.

Nordlund Anders, Lek, idrott, hälsa: Del 1, Ute, Stockholm, Liber, 1997, 978-91-47-04828-1

Kommentar: 214 s.

Rapport från Centrum för folkhälsa / Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholms läns landsting, Stockholm, 2005, http://www.folkhalsoguiden.se

Sandberg, Anette, Miljöer för lek och lärande, Lund, Studentlitteratur, 2008, 978-91-44-02911-5

Kommentar: 168 s.

Moment 2

Andersson-Stenquist, Lena, Minisim, Stokholm, Sisu Idrottsböcker, 2006, 91-85138-53-3

Kommentar: 42 s.

Annerstedt, Claes, Att (lära sig) vara lärare i Idrott och hälsa, Göteborg, Mulricare, 2007, 978-91-97-45902-0

Kommentar: 207 s.

Ellneby, Ylva, Barns rätt att utvecklas, Stockholm, Natur och kultur, 2007, 978-91-27-11473-9

Kommentar: 196 s.

Ellneby, Ylva, Stressade barn, Stockholm, Natur och kultur, 2008, 978-91-27-11606-1

Kommentar: 20 s.

Ericsson, Ingegerd, Rör dig - Lär dig, Stockholm, Sisu Idrottsböcker, 2005, 91-85138-94-0

Kommentar: 190 s.

Nordlund, Anders, Lek, idrott, hälsa: Del 2, Inne, Stockholm, Liber, 1998, 978-91-47-04888-5

Kommentar: 209 s.

Referenslitteratur

Backman Jarl, Rapporter och uppsatser, Lund, Studentlitteratur, 1998, 91-44-00417-6, www.studentlitteratur.se

Kommentar: 213 s

Moment 2

Goddard, Sally, Reflexer, inlärning och beteende, Mjölby, Cupiditas Discendi, 2004, 91-973061-3-4

Kommentar: 224 s.

Langlo-Jagtoien, Greta, Motorik, lek och lärande, Göteborg, Multicare, 2002, 91-971398-8-2

Kommentar: 244 s.

Litteratur som kompletterar delmomenten omfattande 10 % väljs av den studerande i samråd med ansvarig lärare.

Övrig information

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.
Tillkommer kostnad för simhallsbesök och stencilerat material.
Ny tentamen i betygshöjande syfte (plussning) får ej förekomma inom Mittuniversitetet.