Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik GR (A), Multimodalt lärande och analys, 7,5 hp

Education BA (A), Multimodal Learning and Analysis, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE199G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Multimodalt lärande och analys
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2020-02-04
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-10

Syfte

Den studerande ska tillägna sig kunskaper om multimodal teori och analys. Studenten ska vidare utveckla en didaktisk kompetens gällande elevers multimodala lärande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Visa kunskap om grundläggande multimodal teori och analys.
- Reflektera över olika uttryckssätts värde ur ett bedömningsperspektiv.
- Genomföra multimodal analys av läromedel och elevtexter.
- Planera och genomföra multimodala didaktiska aktiviteter.

Innehåll

- Grundläggande teori om multimodalt lärande, det vill säga användande av olika uttrycksätt som skrift, bild eller video, i skolkontext
- Praktiska övningar i form av multimodal analys av exempelvis olika läromedel eller elevers digitala texter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och praktiska moment. Obligatorisk närvaro.

Examination

2001: Skriftlig individuell inlämningsuppgift, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Individuell multimodal presentation, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom en skriftlig individuell uppgift samt en individuell multimodal presentation.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Insulander, E. & Selander, S. (red.)
 • Titel: Att bli lärare.
 • Förlag: Stockholm Liber
 • Upplaga: 2018 (Första upplagan)
 • Författare/red: Insulander, E., Kjällander, S., Lindstrand, F., & Åkerfeldt, A. (Eds.)
 • Titel: Didaktik i omvandlingens tid?: Text, representation, design.
 • Förlag: Stockholm
 • Upplaga: 2017
 • Webbadress: Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-145120
 • Författare/red: Jewitt, C., Bezemer, J., O'Halloran, K.
 • Titel: Introducing Multimodality.
 • Förlag: London: Routledge
 • Upplaga: 2016
 • Webbadress: https://doi.org/10.4324/9781315638027
Artiklar kan förekomma.