Pedagogik GR (A), Multimodalt lärande och analys, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Multimodalt lärande och analys, 7,5 hp

Education BA (A), Multimodal Learning and Analysis, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE199G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Multimodalt lärande och analys
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2020-11-24
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-17

Syfte

Den studerande ska tillägna sig kunskap om multimodal teori och analys. Vidare ska studenten utveckla didaktisk kompetens gällande individers multimodala lärande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Visa kunskap om grundläggande multimodal teori och analys.
- Reflektera över olika uttryckssätts värde ur ett bedömningsperspektiv.
- Genomföra multimodal analys av exempelvis läromedel eller elevtexter.
- Planera en multimodal aktivitet samt reflektera över dess didaktiska möjligheter och begränsningar.

Innehåll

- Grundläggande teori om multimodalt lärande i utbildningsvetenskapliga sammanhang.
- Praktiska övningar i form av multimodal analys av exempelvis olika läromedel, webbsidor eller elevers texter.
- Litteraturseminarier.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och praktiska moment. Obligatorisk närvaro.

Examination

2001: Skriftlig individuell inlämningsuppgift, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Individuell multimodal presentation, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom en skriftlig individuell uppgift samt en individuell multimodal presentation.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Helene Dahlström
 • Titel: Förutsättningar för elevers textskapande: En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsutrymme.
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Mittuniversitetet, Doktorsavhandling nr 316
 • Webbadress: DIVA, id: diva2: 1394458
 • Författare/red: Insulander, E. & Selander, S. (red.)
 • Titel: Att bli lärare.
 • Upplaga: 2018 (Första upplagan)
 • Förlag: Stockholm Liber
 • Författare/red: Insulander, E., Kjällander, S., Lindstrand, F., & Åkerfeldt, A. (Eds.)
 • Titel: Didaktik i omvandlingens tid?: Text, representation, design.
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Stockholm
 • Webbadress: Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-145120
 • Författare/red: Malin Norberg
 • Titel: Från design till meningsskapande: En multimodal studie om elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1.
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Mittuniversitetet, Doktorsavhandling nr. 317
 • Webbadress: DIVA, id: diva2: 1427593
Artiklar kan förekomma.

Sidan uppdaterades 2022-05-24