Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp

Education BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE205G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Pedagogik
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2022-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik ska utveckla:

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet kunskap om pedagogiks vetenskapliga grund, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

Lärandemålen gäller områdena: Utbildning och ledarskap i arbetslivet; Fostran, undervisning och lärande; Pedagogik och samhälle samt Vuxenpedagogik.

Innehåll

Kursen består av fyra moment med följande innehåll och omfattning:

Moment 1: Utbildning och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap, samt några genusteoretiska perspektiv på lärande i arbetslivet. I momentet ingår även att behandla hur kompetens, kompetensutveckling och lärande kan gestaltas i arbetslivet.

Moment 2: Introduktion till pedagogikämnet - Fostran, undervisning och lärande, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika teoretiska perspektiv på fostran som process i relation till familj och samhälle. Därtill behandlas även teoretiska perspektiv på undervisning och lärande som individuella och kollektiva processer i familj och samhälle.

Moment 3: Pedagogik och samhälle, 7,5 hp
- I detta moment ingår hur relationen mellan utbildning och samhällsförändring i ett svenskt sammanhang kan förstås. Dessutom belyses hur relationer mellan å ena sidan utbildning och å den andra sidan klass, kön, etnicitet under de senaste århundradena uppstått, vidmakthålles och förändras.

Moment 4: Vuxenpedagogik, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika teoretiska perspektiv på vuxnas lärande och kompetensutveckling i olika delar av utbildningssystemet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier.

För studenter antagna till Beteendevetenskapliga programmet: I kursen förekommer obligatoriska inslag såsom seminarier som kräver att studenten fysiskt närvarar vid Mittuniversitetets campus Sundsvall.
För studenter antagna till Pedagogik A fristående kurs distans: Inga fysiska träffar förekommer.

Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2001: Utbildning och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Introduktion till pedagogikämnet - Fostran, undervisning och lärande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Pedagogik och samhälle, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2004: Vuxenpedagogik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt eller muntligt. Utöver individuella examinationsformer förekommer gruppbaserad examination. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Följande gäller för respektive moment:
Moment 1, 2 och 4 examineras genom dialoger och paper
Moment 3 examineras genom dialoger och tentamen

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursen lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE003G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 119 s.
 • Författare/red: Blomström, Vendela, & Wennerberg, Jeanna
 • Titel: Akademiskt läsande och skrivande
 • Upplaga: 2021 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 356 s.
 • Författare: Brown, Philip, & Lauder Hugh
 • Artikeltitel: Globalisation, knowledge and the myth of the magnet economy
 • Tidskrift: Globalisation, Societies and Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2006/4/1/25-57
 • Kommentar: 32 s.
 • Författare/red: Erikson, Martin G.
 • Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
 • Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 112 s.
 • Författare/red: Grubb, W. Norton, & Lazerson, Martin
 • Titel: The globalization of rethoric and practice: The education gospel and vocationalism. I Lauder, Hugh, Brown, Phillip, Dillabough Jo-Ann, & Halsey A. H. (Red.), Education, Globalization & Social Change
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: 12 s. Tillhandahålles via kursrummet
 • Författare/red: Helms Jörgensen, Christian
 • Titel: Utbildningsplanering: Samspel mellan utbildning och arbete
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 341 s.
 • Författare/red: Hällsten, Freddy, & Tengblad, Stefan (Red.)
 • Titel: Medarbetarskap i praktiken
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar; ca. 150 s.
 • Författare/red: Kock, Henrik (Red.)
 • Titel: Arbetsplatslärande - att leda och organisera kompetensutveckling
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 208 s.
 • Författare/red: Pommer-Nilsson, Peter
 • Titel: En introduktion till Pedagogik i arbetslivet: Begrepp - Historik - Nutid
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
 • Webbadress: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:153100
 • Kommentar: Pedagogiska rapporter nr 72; 80 s.
 • Författare: Robertson, Susan. L., Banal, Xavier., & Dale, Roger
 • Artikeltitel: GATS and the education service industry: The politics of scale and global reterritorialization
 • Tidskrift: Comparative Education Review
 • År/Volym/nr/sidor: 2002/46/4/472-495
 • Kommentar: 24 s.
 • Författare/red: Schultz, Duane, & Schultz, Sydney Ellen
 • Titel: Psychology and work today: Pearson new international edition
 • Upplaga: 2013 (10:e uppl.)
 • Förlag: Pearson
 • Kommentar: Totalt 57 s.; kapitel 8 & 9
 • Författare/red: Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia, & Linghag, Sophie
 • Titel: Det ordnar sig: Teorier om organisation och kön
 • Upplaga: 2011 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 283 s.
Moment 2
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 119 s.
 • Författare/red: Blomström, Vendela, & Wennerberg, Jeanna
 • Titel: Akademiskt läsande och skrivande
 • Upplaga: 2021 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 356 s.
 • Författare/red: Dewey, John
 • Titel: The democratic conception in Education
 • Upplaga: 1980/1916
 • Förlag: Southern Illinois University Press
 • Webbadress: https://www.uio.no/studier/emner/uv/uv/UV9406/dewey-john-(1980).-democracy-and-education.pdf
 • Kommentar: 17 s.
 • Författare/red: Durkheim, Émilie
 • Titel: Education: Its nature and its role
 • Upplaga: 1956
 • Förlag: The Free Press
 • Webbadress: https://people.wou.edu/~girodm/foundations/Durkheim.pdf
 • Kommentar: 13 s.: s. 45–61.
 • Författare/red: Erikson, Martin G.
 • Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
 • Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 112 s.
 • Författare/red: Kroksmark, Tomas
 • Titel: Den tidlösa pedagogiken
 • Upplaga: 2011 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Totalt 355 s.; s. 115–230, 263–284, 329–388, 415–496, 587–676
 • Författare/red: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, & Liberg, Caroline (Red.)
 • Titel: Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare
 • Upplaga: 2020 (5:e uppl.)
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: Totalt 82 s.; kapitel 7 & Epilog
 • Författare/red: Nilsson Sjöberg, Mattias (Red.)
 • Titel: Pedagogik som vetenskap: En inbjudan
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 198 s.
 • Författare/red: Svensson, Lennart
 • Titel: Introduktion till pedagogik
 • Upplaga: 2014 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 254 s.
Moment 3
 • Författare/red: Axelsson, Thom
 • Titel: Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och styrning 1910–1950
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Linköping Studies in Education
 • Webbadress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-7994
 • Kommentar: 265 s.
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 119 s.
 • Författare/red: Blomström, Vendela, & Wennerberg, Jeanna
 • Titel: Akademiskt läsande och skrivande
 • Upplaga: 2021 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 356 s.
 • Författare/red: Bourdieu, Pierre
 • Titel: The forms of capital: I Richardson, J., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education
 • Upplaga: 1986
 • Förlag: Greenwood
 • Webbadress: https://www.socialcapitalgateway.org/content/paper/bourdieu-p-1986-forms-capital-richardson-j-handbook-theory-and-research-sociology-educ
 • Kommentar: 18 s.
 • Författare/red: Erikson, Martin G.
 • Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
 • Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 112 s.
 • Författare/red: Foucault, Michel
 • Titel: The means of current training. I Discipline and punishment
 • Upplaga: 1977
 • Förlag: Penguins
 • Kommentar: 25 s.: s. 170-195. Tillhandahålles via kursrummet
 • Författare/red: Lundberg, Anna, & Werner, Ann
 • Titel: En introduktion till genusvetenskapliga begrepp
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Nationella Sekretariatet för Genusforskning
 • Webbadress: http://www.genus.se/wp-content/uploads/En_introduktion_till_genusvetenskapliga_begrepp.pdf
 • Kommentar: 93 s.
 • Författare/red: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, & Liberg, Caroline (Red.)
 • Titel: Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare
 • Upplaga: 2020 (5:e uppl.)
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: Totalt 245 s.; kapitel 1–4, 10, 12–14 & 18
 • Författare/red: Wikström, Hanna
 • Titel: Etnicitet
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 128 s.
Moment 4
 • Författare/red: Abrant Dahlgren, Madelene, & Carlsson, Irma (Red.)
 • Titel: Lärande på vuxnas vis - vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 173 s.
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 119 s.
 • Författare/red: Blomström, Vendela, & Wennerberg, Jeanna
 • Titel: Akademiskt läsande och skrivande
 • Upplaga: 2021 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 356 s.
 • Författare/red: Erikson, Martin G.
 • Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
 • Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 112 s.
 • Författare: From, Jörgen, & Holmgren, Carina
 • Artikeltitel: För EU i tiden: En betraktelse över svensk kommunal vuxenutbildning
 • Tidskrift: 2005/10/2/139–146
 • År/Volym/nr/sidor: Pedagogisk Forskning i Sverige
 • Webbadress: http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/issue/view/1061
 • Författare/red: Knowles, Malcolm Shephard, Holton III Elwood F., & Swanson, Richard
 • Titel: The Adult Learner
 • Upplaga: 2015 (8:e uppl.)
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 288 s.
 • Författare/red: Larson, Staffan, & Olsson, Lars-Erik (Red.)
 • Titel: Om vuxnas studier
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 221 s.
 • Författare: Marginson, Simon
 • Artikeltitel: National and global competition in higher education
 • Tidskrift: The Australian Educational Researcher
 • År/Volym/nr/sidor: 2004/31/2/1–28
 • Kommentar: 28 s.
 • Författare: Naidoo, Rajani, & Jamieson, Ian
 • Artikeltitel: Empowering participants or corroding learning? Towards a research agenda on the impact of student consumerism in higher education.
 • Tidskrift: Journal of Education Policy
 • År/Volym/nr/sidor: 2005/20/3/267–281
 • Kommentar: 15 s.
 • Författare/red: Wenger, Etienne
 • Titel: Communities of Practice: Learning, meaning and identity
 • Upplaga: 1998
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Kommentar: 318 s.

Sidan uppdaterades 2022-05-18