Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik GR (A), Särbegåvade elever i skolan – förutsättningar och utmaningar, 7,5 hp

Education BA (A), Gifted Students – Prerequisites and Challenges, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE188G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Särbegåvade elever i skolan – förutsättningar och utmaningar
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2021-03-23
 • Giltig fr.o.m: 2021-06-01

Syfte

Kursen syftar till att skapa förståelse för och kunskap om förutsättningar och utmaningar i undervisning och lärande för särbegåvade elever.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- Problematisera begreppet särbegåvad
- Utifrån elevernas behov och förutsättningar kunna planera och genomföra förändringar för att skapa en god lärandemiljö
- Tillägna sig och tillämpa olika pedagogiska strategier för arbete på organisations-, grupp- och individnivå
- Utifrån ett vetenskapligt synsätt kunna lokalisera och precisera det stöd som särbegåvade elever behöver

Innehåll

Särbegåvning i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
Definitioner och problematisering av begreppet särbegåvning
Undervisning och lärande för särbegåvade elever
Förutsättningar och utmaningar i undervisning och lärande för särbegåvade elever

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.

Examination

2101: Individuell skriftlig uppgift 1., 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2102: Individuell skriftlig uppgift 2., 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2103: Individuell skriftlig uppgift 3., 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Haglund, B., J., A.
 • Titel: Vem ser de särbegåvade? Socialmedicinsk tidskrift, 2
 • Upplaga: 2014
 • Webbadress: http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1217/1007
 • Författare/red: Liljedahl, M.
 • Titel: Särskilt begåvade elever, pedagogens utmaning och möjlighet
 • Förlag: Stockholm: Gothia fortbildning
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Nilhom, C.
 • Titel: Vad är särbegåvning
 • Upplaga: 2019
 • Webbadress: file:///Users/leniva/Documents/HT-2017/VT%202018/Internationalisering/Hösten%202019/2020/Särbegåvning/Vad%20är%20särbegåvning_%20-%20Claes%20Nilholms%20blogg.htm
 • Författare/red: Persson, R. S.
 • Titel: Särbegåvade barn i skolan och deras hälsa (Working paper)
 • Förlag: Jönköping SE: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
 • Upplaga: 2019
 • Webbadress: https://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1298145/FULLTEXT01.pdf
 • Författare/red: Persson, R. S.
 • Titel: Särbegåvning: Ett differentierat fenomen med sociala konsekvenser. Socialmedicinsk tidskrift, 2.
 • Upplaga: 2014
 • Webbadress: http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1092/887
 • Författare/red: Sims, C (red)
 • Titel: Särskild begåvning i praktik och forskning
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2021
 • Författare/red: Skolverket
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sarskilt-begavade-elever