Kursplan för Pedagogik GR (A), Särbegåvade elever i skolan – förutsättningar och utmaningar, 7,5 hp

Education BA (A), Gifted Students – Prerequisites and Challanges, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE188G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Särbegåvade elever i skolan – förutsättningar och utmaningar
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2020-02-05
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-12

Syfte

Kursen syftar till att skapa förståelse för och kunskap om förutsättningar och utmaningar när det i undervisning och lärande för särbegåvade elever.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- Problematisera begreppet särbegåvad
- Utifrån elevernas behov och förutsättningar kunna planera och genomföra förändringar för att skapa en god lärandemiljö
- Tillägna sig och tillämpa olika pedagogiska strategier för arbete på organisations-, grupp- och individnivå
- Utifrån ett vetenskapligt synsätt kunna lokalisera och precisera det stöd som särbegåvade elever behöver

Innehåll

Särbegåvning i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
Definitioner och problematisering av begreppet särbegåvning
Undervisning och lärande för särbegåvade elever
Förutsättningar och utmaningar i undervisning och lärande för särbegåvade elever

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.

Examination

2001: Skriftligt individuellt paper, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examinationen genomförs i slutet av kursen och består av ett skriftligt individuellt paper.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Artiklar på engelska gällande "språkliga landskap" tillkommer