Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Socialpedagogik, 15 hp

Education A, Educational Sociology


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE040G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Socialpedagogik
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-26
Fastställd: 2007-04-05
Senast ändrad: 2017-03-20
Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik och med inriktning mot socialpedagogik skall utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- visa kunskap och förståelse om den vetenskapliga grunden och om några tillämpliga metoder för huvudområdet pedagogik avseende socialpedagogik
- redovisa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet pedagogik avseende socialpedagogik
- redovisa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, exempelvis inom skola eller arbetsliv
- redovisa kunskap om och förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet pedagogik avseende socialpedagogik

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande kunskaper om de processer som genererar normaliteter och avvikelser samt olika sätt att arbeta förebyggande med socialt behandlings- och förändringsarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.
Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.
När en kursplan upphör att gälla meddelas de studenter som inte avslutat kursen att kursen upphör och att möjlighet till examination kommer att ges vid ytterligare minst ett provtillfälle inom skälig tid efter det att studenten mottagit meddelandet. Det kan därvid anses tillfyllest att skicka skriftlig information till den adress som finns i Ladok.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ellmin, Roger, 1942-2014. (författare)
Titel: Konflikthantering i skolan: den andra baskunskapen
Upplaga: 2008 1. uppl.
Förlag: Natur & kultur, Stockholm
Kommentar: Serie: Lärare lär, 99-0939145-7 ISBN 9789127411517 Svenska, 205 s.

Författare/red: Eriksson, Lisbeth & Markström, Ann-Marie
Titel: Den svårfångade socialpedagogiken
Upplaga: 2000
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 236 s.

Författare/red: Eriksson, Lisbeth, Hermansson, Hans-Erik & Münger, Ann-Charlotte (red).
Titel: Socialpedagogik och samhällsförståelse: teori och praktik i socialpedagogisk forskning.
Upplaga: 2004
Förlag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Eslöv.
Kommentar: 207 s.

Författare/red: Hejlskov Elvén, Bo, 1965- (författare), Abild, Sophie, 1986- (författare)
Titel: Beteendeproblem i psykiatrisk vård : [om lågaffektivt bemötande]
Upplaga: 2015
Förlag: Natur & Kultur, Stockholm
Kommentar: ISBN 9789127142497 Svenska, 142 s.

Författare/red: Madsen, Bent
Titel: Socialpedagogik
Upplaga: 2006
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 301 s.

Författare/red: Olsson, Eric
Titel: På spaning efter gruppens själ: gruppen i teori och praktik.
Upplaga: 1998
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: 249 s.

Författare/red: Svensson, Bengt
Titel: Knarkare och plitar: tvångsvården inifrån.
Upplaga: 2003
Förlag: Carlssons, Stockholm
Kommentar: 230 s.