Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser, 7,5 hp

Education BA (A) Social Education and Process of Change 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE229G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Socialpedagogik och förändringsprocesser
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-10-02
 • Senast ändrad: 2020-10-02
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-17

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik ska utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet kunskap om pedagogiks vetenskapliga grund, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

Lärandemålen gäller områdena: Socialpedagogik.

Innehåll

I kursen ingår fördjupade studier om de processer som genererar normaliteter och avvikelser samt olika sätt att arbeta förebyggande och förändrande med socialt behandlingsarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av inspelade föreläsningar, kamratrespons samt självstudier. En del av undervisningen kan ges på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2101: Portfolio, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt genom en portfolio som löper över hela kursen.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för
kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för
kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen
inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE174G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Cederlund, Christer, & Berglund, Stig-Arne
 • Titel: Socialpedagogik: Pedagogiskt socialt arbete
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 183 s.
 • Författare/red: Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla, & Svensson, Lars A. (Red.)
 • Titel: Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Daidalos
 • Kommentar: 340 s.
 • Författare/red: Goffman, Erving
 • Titel: Stigma: Den stämplades roll och identitet
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 208 s.
 • Författare: Hämäläinen, J.
 • Artikeltitel: Social Pedagogical Eyes in the Midst of Diverse Understandings, Conceptualisations and Activities / International Journal of Social Pedagogy.
 • År/Volym/nr/sidor: 1(1). Sid 3-16
 • Kommentar: http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/2765/Social%20Pedagogical%20Eyes%20in%20th e%20Midst%20of%20Diverse%20Understandings%2C%20Conceptualisations%20and%20Activities.pdf?seque nce=1&isAllowed=y
 • Författare/red: Johansson, Thomas
 • Titel: Den lärande människan: Utveckling lärande socialisation
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Kommentar: 160 s.
 • Författare/red: Madsen, Bent
 • Titel: Socialpedagogik: Integration och inklusion i det moderna samhälle
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 301 s.
 • Författare/red: Molin, Martin, Gustavsson, Anders, & Hermansson, Hans-Erik (Red.)
 • Titel: Meningsskapande och delaktighet
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Daidalos
 • Kommentar: 264 s.
 • Författare: Morén, S., Perlinski, M., Blom, B.
 • Artikeltitel: En domänteori för organisering av socialt arbete i offentlig sektor, Socialvetenskaplig tidskrift.
 • År/Volym/nr/sidor: 2015, 22(1): 22-43
 • Webbadress: https://www.soch.lu.se/sites/soch.lu.se/files/2015-1-2.pdf
 • Författare/red: Olsson, Eric, & Martin, Ingrid
 • Titel: Socialt arbete med grupper
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 277 s.

Sidan uppdaterades 2020-02-24