Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser, 7,5 hp

Education Ba (A) Social Education and Process of Change 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE174G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Socialpedagogik och förändringsprocesser
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-03-18
 • Fastställd: 2019-04-25
 • Senast ändrad: 2019-04-25
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik ska utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet kunskap om pedagogiks vetenskapliga grund, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

Lärandemålen gäller områdena: Socialpedagogik.

Innehåll

Kursens innehåll och omfattning:
I kursen ingår fördjupade studier om de processer som genererar normaliteter och avvikelser samt olika sätt att arbeta förebyggande och förändrande med socialt behandlingsarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. En del av undervisningen kan ges på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

1000: Socialpedagogik och förändringsprocesser, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Utöver individuella examinationsformer kan gruppbaserad examination förekomma. Examinationen sker löpande under kursen.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Cederlund, Christer, & Berglund, Stig-Arne
 • Titel: Socialpedagogik: Pedagogiskt socialt arbete
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: 183 s.
 • Författare/red: Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla, & Svensson, Lars A. (Red.)
 • Titel: Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: 340 s.
 • Författare/red: Goffman, Erving
 • Titel: Stigma: Den avvikandes roll och identitet
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: 176 s.
 • Författare: Hämäläinen, J.
 • Artikeltitel: Social Pedagogical Eyes in the Midst of Diverse Understandings, Conceptualisations and Activities / International Journal of Social Pedagogy.
 • Tidskrift: 1(1). Sid 3-16
 • Kommentar: http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/2765/Social%20Pedagogical%20Eyes%20in%20th e%20Midst%20of%20Diverse%20Understandings%2C%20Conceptualisations%20and%20Activities.pdf?seque nce=1&isAllowed=y
 • Författare/red: Johansson, Thomas
 • Titel: Den lärande människan: Utveckling lärande socialisation
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: 160 s.
 • Författare/red: Madsen, Bent
 • Titel: Socialpedagogik: Integration och inklusion i det moderna samhälle
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: 301 s.
 • Författare/red: Molin, Martin, Gustavsson, Anders, & Hermansson, Hans-Erik (Red.)
 • Titel: Meningsskapande och delaktighet
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: 264 s.
 • Författare: Morén, S., Perlinski, M., Blom, B.
 • Artikeltitel: En domänteori för organisering av socialt arbete i offentlig sektor, Socialvetenskaplig tidskrift.
 • Tidskrift: 2015, 22(1): 22-43
 • : https://www.soch.lu.se/sites/soch.lu.se/files/2015-1-2.pdf
 • Författare/red: Olsson, Eric, & Martin, Ingrid
 • Titel: Socialt arbete med grupper
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: 277 s.

Referenslitteratur

 • Författare: Berlin, J.
 • Artikeltitel: Common incentives for teamwork. The unspoken contract's significance / Team Performance Management.
 • Tidskrift: 2014, 20(1): 65-80
 • : https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/TPM-04-2013-0011
 • Författare: Peters, Colby S.
 • Artikeltitel: Defining social work leadership: a theoretical and conceptual review and analysis, Journal of social work practice.
 • År/Volym/nr/sidor: London, UK: Taylor & Francis.
 • Tidskrift: 2018. Vol 32 No 1. s. 31-44.
 • : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02650533.2017.1300877