Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, 7,5 hp

Education BA (A), Social, Emotional and Intercultural Learning, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE191G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2023-02-24
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar sin emotionella, relationella och sociala kompetens och förståelse för betydelsen mångfald i skola och samhälle. Vidare syftar kursen till att tillägna sig verktyg för utveckling av undervisning och lärandemiljöer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- Vidareutvecklat emotionell, relationell och socialkompetens samt medvetenheten om betydelse av mångfald i skola och samhälle.
- Tillägnat sig teori om socialt, emotionellt, interkulturellt lärande och mångfald.
- Använda verktyg som främjar social, emotionell och interkulturell undervisning och mångfaldsarbete.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Teori om socialt, emotionellt, interkulturellt lärande och betydelse av mångfald 4 hp.
- Genomförande av praktiska övningar, 3,5 hp.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier samt praktiska moment.

Examination

2101: Teori om socialt, emotionellt, interkulturellt lärande och betydelse av mångfald, Inlämningsuppgift, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Inlämningsuppgift om teorier gällande emotionellt, relationellt, interkulturellt lärande och betydelse av mångfald.

2102: Genomförande av praktiska övningar, Praktisk examination, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Genomförande av muntlig presentation om planering av hur ett arbete med emotionellt, relationellt, interkulturellt lärande och betydelse av mångfald kan gestaltas.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Då kursen är en breddkurs är den inte behörighetsgivande till nästa nivå av kurser i pedagogik.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aspelin, J
 • Titel: Lärares relationskompetens: vad är det? : hur kan den utvecklas?. (Första upplagan).
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Stockholm: Liber.
 • Författare/red: Bunar, N. (red.)
 • Titel: Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. (1. utg.)
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Stockholm: Natur & kultur
 • Författare/red: Gøtzsche, K, Berg Nielsen, H, Dahlström, H, Norberg, M, Eliasson, E, Oskarsson, M, Wiklund Lind, G.
 • Titel: Handset: Ett utbildningsprogram för att utveckla SEDA kompetens hos lärare och skolpersonal
 • Upplaga: 2023
 • Kommentar: Tillhandahålls av ansvarig lärare
 • Författare/red: Lorentz, H. & Bergstedt, B. (red.)
 • Titel: Interkulturella dimensioner: pedagogik för interkulturellt lärande
 • Upplaga: 2021, uppl. 1
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Neff, K. & Germer, C
 • Titel: Mindful self-compassion: så bygger du inre styrka och hållbarhet med självmedkänsla.
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur

Övriga vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-02-24