Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, 7,5 hp

Education BA (A), Social, Emotional and Intercultural Learning, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE191G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2020-03-28
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-01

Syfte

Kursens syfte är att den studerande utvecklar sin förståelse för socialt, emotionellt och interkulturellt lärande. Vidare syftar kursen till att tillägna sig redskap för utveckling av undervisning och lärandemiljöer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Tillägna sig teori om socialt, emotionellt och interkulturellt lärande.
- Använda verktyg som främjar social, emotionell och interkulturell undervisning

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Teori om socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, 4 hp.
- Genomförande av praktiska övningar, 3,5 hp.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier samt praktiska moment.

Examination

2001: Teori om socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, Inlämningsuppgift, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Genomförande av praktiska övningar, Praktisk examination, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aspelin, J
 • Titel: Lärares relationskompetens: vad är det? : hur kan den utvecklas?. (Första upplagan).
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Stockholm: Liber.
 • Författare/red: Bunar, N. (red.)
 • Titel: Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. (1. utg.)
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Stockholm: Natur & kultur
 • Författare: Klingbeil, D. A., & Renshaw, T. L.
 • Artikeltitel: Mindfulness-based interventions for teachers: A meta-analysis of the emerging evidence base
 • År/Volym/nr/sidor: School Psychology Quarterly, 33(4), 501–511.
 • Webbadress: https://doi.org/10.1037/spq0000291

Referenslitteratur

 • Författare/red: Neff, K. & Germer, C
 • Titel: Mindful self-compassion: så bygger du inre styrka och hållbarhet med självmedkänsla.
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Stockholm: Natur & Kultur

Sidan uppdaterades 2023-02-24