Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp

Education A, Special Education


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE063G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Specialpedagogik i förskola och skola
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-26
Fastställd: 2008-10-27
Senast ändrad: 2014-11-25
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik för specialpedagogiskt arbete skall utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

De studerande ska efter avslutad kurs
- kunna analysera och reflektera utifrån olika specialpedagogiska perspektiv
- kunna problematisera begreppen segregering, integrering och inkludering och dess tillämpning i en skola för alla
- tillägna sig kunskap om framgångsfaktorer för delaktighet och lärande
- utifrån barnens behov och förutsättningar kunna planera och genomföra förändringar i miljön för att skapa en god lärandemiljö
-tillägna sig och tillämpa olika pedagogiska strategier för arbete på organisations-, grupp- och individnivå
- utifrån ett vetenskapligt synsätt kunna lokalisera och precisera det stöd som barn och elever behöver

Innehåll

Specialpedagogik i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
Specialpedagogiskt förhållningssätt och teoribildning
Begreppen segregering/integrering/inkludering/ en skola för alla
Framgångsfaktorer för goda lärandemiljöer och inkludering
Samtal
Stödinsatser på organisations-, grupp- och individnivå
Arbete med åtgärdsprogram

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursen kan läsas som fristående kurs, eller som del av specialisering i lärarutbildningen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Examination sker i form av skriftliga och muntliga redovisningar enskilt och/eller i grupp, seminarier och inlämningsuppgifter. Examinationen kan ske löpande under delmomenten eller i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Asp-Onsjö, Lisa
Titel: Åtgärdsprogram i praktiken
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN 978-91-44-05009-6155 s. Inriktad mot skola

Författare/red: Broberg, Malin, Hagström, Birthe, Broberg, Anders
Titel: Anknytning i förskolan, vikten av trygghet för lek och lärande
Upplaga: 2012
Förlag: Natur och kultur
Kommentar: ISBN 978-91-27-13312-9310 s. Inriktad mot förskola

Författare/red: Hilmarsson, Hilmar
Titel: Samtalet med känslomässig intelligens
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN 91-44010-222210 s. Inriktad mot både förskola och skola

Författare/red: Hjörne, Eva & Säljö, Roger
Titel: Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan.
Upplaga: 2008
Förlag: Norstedts Akademiska förlag
Kommentar: ISBN 978-91-7227-559-1174 s. Inriktad mot skola

Författare/red: Jakobsson, I-L, Nilsson, I
Titel: Specialpeagogik och funktionshinder
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Natur och kultur, Stockhom
Kommentar: ISBN: 9781271120204 334 s.

Författare/red: Juul, Jesper, Jensen, Helle
Titel: Relationskompetens i pedagogernas värld
Upplaga: 2012, 2.a uppl
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN 978-91-47-02060-7271 s. Inriktad mot både förskola och skola

Författare/red: Lutz, Kristian
Titel: Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola
Upplaga: 2013
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN 978-91-47-10564-9130 s.Inriktad mot förskola.

Författare/red: Löfdahl, Annica
Titel: Kamratkulturer i förskolan, en lek på andras villkor
Upplaga: 2007
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 978-91-47-08424-1 126 s. Inriktad mot förskola

Författare/red: Persson, Bengt & Persson, Elisabeth
Titel: Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever
Upplaga: 2012
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN 978-91-47-10088-0175 s.Inriktad mot skola.

Författare/red: Runström Nilsson, Petra
Titel: Pedagogisk kartläggning. Att utreda och dokumentera elevers behöv av särskilt stöd
Upplaga: 2011
Förlag: Gleerups
Webbadress: www.skolverket.se
Kommentar: 110 s. Inriktad mot skola

Författare/red: Skolverket
Titel: Skolverkets allmänna råd om åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd
Upplaga: 2012
Webbadress: http://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/atgardsprogram-1.196156
Kommentar: ISBN 978-91-85545-38-423 s. Inriktad mot skola

Plus valbar litteratur för ditt valda fall/ämne till aktionsplanen, om ca 500 sidor.