Kursplan för Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp

Education A, Special Education

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE063G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Specialpedagogik i förskola och skola
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-26
 • Fastställd: 2008-10-27
 • Senast ändrad: 2019-03-21
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik för specialpedagogiskt arbete skall utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

De studerande ska efter avslutad kurs
- kunna analysera och reflektera utifrån olika specialpedagogiska perspektiv
- kunna problematisera begreppen segregering, integrering och inkludering och dess tillämpning i en skola för alla
- utifrån barnens behov och förutsättningar kunna planera och genomföra förändringar i miljön för att skapa en god lärandemiljö
- tillägna sig och tillämpa olika pedagogiska strategier för arbete på organisations-, grupp- och individnivå
- utifrån ett vetenskapligt synsätt kunna lokalisera och precisera det stöd som barn och elever behöver

Innehåll

Specialpedagogik i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
Specialpedagogiskt förhållningssätt och teoribildning
Begreppen segregering/integrering/inkludering/ en skola för alla
Framgångsfaktorer för goda lärandemiljöer och inkludering
Samtal
Anpassningar, stödinsatser och arbete med kartläggning, utredning och åtgärdsprogram

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursen kan läsas som fristående kurs, eller som del av specialisering i lärarutbildningen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Examination sker i form av skriftliga och muntliga redovisningar enskilt och/eller i grupp, seminarier och inlämningsuppgifter. Examinationen kan ske löpande under delmomenten eller i slutet av kursen.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gottberg, Melita
 • Titel: Underlätta dokumentationen vid särskilt stöd
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-11308-1. 95 sid. Litteratur för dig inriktad mot skola
 • Författare/red: Hedström, Hasse red
 • Titel: Barn som oroar – bemötande och metoder i förskola och förskoleklass
 • Förlag: Stockholm, Lärarförlaget
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: ISBN 978-91-9808-495-5 Litteratur för dig inriktad mot förskola
 • Författare/red: Hejlskov Elvén, Bo & Edfelt
 • Titel: Beteendeproblem i förskolan. Om lågaffektivt bemötande
 • Förlag: Stockholm, Natur och Kultur
 • Kommentar: ISBN 978-91-27-82215-3. 200 sid. Litteratur för dig inriktad mot förskola
 • Författare/red: Hilmarsson, Hilmar
 • Titel: Samtalet med känslomässig intelligens
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2012
 • ISBN: 91-44010-222
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-08226-4. 350 s. Gemensam obligatorisk litteratur inriktad mot både förskola och skola
 • Författare/red: Hjelskov Elven, Bo
 • Titel: Beteendeproblem i skolan
 • Förlag: Natur och Kultur, Stockholm
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: ISBN 9789127139473 Litteratur för dig inriktad mot skola
 • Författare/red: Juul, Jesper, Jensen, Helle
 • Titel: Relationskompetens i pedagogernas värld
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2012, 2.a uppl
 • ISBN: 978-91-47-02060-7
 • Kommentar: ISBN 978-91-47-02060-7. 271 s. Gemensam obligatorisk litteratur inriktad mot både förskola och skola
 • Författare/red: Kjaer, Björg
 • Titel: Inkluderande pedagogik. God praxis och goda praktiker
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: ISBN 978-91-44-08614-9. 265 sid. Litteratur för dig inriktad mot förskola
 • Författare/red: Lundqvist, J,
 • Titel: Tidiga insatser och barns utbildningsvägar
 • Förlag: Stockholm, Natur och Kultur
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN 978-91-27-81911-5, 190 sid. Gemensam obligatorisk litteratur inriktad mot både förskola och skola
 • Författare/red: Persson, Bengt & Persson, Elisabeth
 • Titel: Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: ISBN 978-91-47-10088-0. 175 sidor. Litteratur för dig inriktad mot skola
 • Författare/red: Rubin, B & Timgren & Åkerman
 • Titel: Specialpedagogik i professionellt lärarskap
 • Förlag: Malmö Gleerups
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: ISBN 978-91-40-68927-6. 168 sid Gemensam obligatorisk litteratur inriktad mot både förskola och skola
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Allmänna Råd och kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
 • Upplaga: 2014
 • : http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?
 • Kommentar: ISBN 978-91-7559-116-2-38-4 Litteratur för dig inriktad mot skola
Plus valbar litteratur för ditt valda fall/ämne till aktionsplanen, om ca 500 sidor.