Pedagogik GR (A), Specialpedagogik med inriktning mot resilienta förhållningssätt i arbetet med NPF , 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Specialpedagogik med inriktning mot resilienta förhållningssätt i arbetet med NPF , 7,5 hp

Education BA (A), Special Education with Focus on Resilient Approaches to Work with NPF, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE198G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Specialpedagogik med inriktning mot resilienta förhållningssätt i arbetet med NPF
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-01-30
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2022-05-24
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-10

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och förmåga att arbeta med särskilt stöd för barn och ungdomar.

Lärandemål

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- beskriva olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån aktuella forskningsrön,
- beskriva kunskapsläget rörande sambandsfaktorer vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
- redogöra för de faktorer som man bör beakta vid pedagogisk utredning,
- utifrån ett vetenskapligt synsätt kunna lokalisera och precisera det stöd som barn och ungdomar behöver

Innehåll

I kursen behandlas utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autismspektrumtillstånd. Kursen ger en introduktion till sociala och pedagogiska faktorer av betydelse för förståelse av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån aktuell forskning. Riktlinjer för pedagogisk utredning ges utrymme.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av både fysiska och nätbaserade träffar där både föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och grupparbeten ingår. För information och som arena för utbyte av kunskap och reflektion används en gemensam lärplattform. Studierna genomförs till stor del självständigt varför studentens eget ansvar för planering och genomförande är av vikt för att uppnå kursens mål. För mer detaljerad information hänvisas till studiehandledningen.

Examination

2101: Seminarium, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Rapport, 6,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Sommarkurs, distans

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: C, Nilholm
 • Titel: En inkluderande skola.
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Författare/red: Carlsson Kendall, G.
 • Titel: Elever med neuropsykiatriska svårigheter: vad gör vi och varför?
 • Upplaga: 2015 1. uppl.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur.
 • Författare/red: Runström Nilsson, Petra
 • Titel: Pedagogisk utredning och kartläggning.
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Gleerup, Stockholm.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Allmänna råd och kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Skolverket

Referenslitteratur

 • Författare/red: Gerland, G.
 • Titel: Hjälpmedelsboken: Psykiska funktionsnedsättningar, för människor med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och Psykossjukdomar, deras anhöriga och personal
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Enskededalen: Pavus utbildning
 • Författare/red: Hallerstedt, G. (red.)
 • Titel: Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande.
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Göteborg: Daidalos
 • Författare/red: Hedström, H
 • Titel: Barn som oroar – bemötande och metoder i förskola och förskoleklass
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Stockholm: Lärarförlaget
 • Författare/red: Hejlskov Elven, B & Edfelt, D
 • Titel: Beteendeproblem i förskolan. Om lågaffektivt bemötande.
 • Upplaga: 2018 (Första utgåvan)
 • Förlag: Stockholm: Natur & kultur.
 • Författare/red: Hejlskov Elvén, B. & Sjölund, A.
 • Titel: Hantera, utvärdera, förändra: med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. (Första utgåvan)
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Stockholm: Natur & kultur.
 • Författare/red: Karlsson, A
 • Titel: Specialpedagogik för fritids
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Kjaer, B
 • Titel: Inkluderande pedagogik. God praxis och goda praktiker.
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Kutscher, M.L., Attwood, T. & Wolff, R.R.
 • Titel: Barn med överlappande diagnoser: ADHD, inlärningssvårigheter, autism, Asperger, Tourettes, ångest med flera. (Andra reviderade utgåvan).
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Stockholm: Natur och kultur.

Sidan uppdaterades 2022-05-24