Pedagogik GR (A), Specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext, 7,5 hp

Education BA (A), Special Education - An Inclusive Role in Teaching Contexts 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE194G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2020-10-02
 • Senast ändrad: 2021-03-03
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig som verksam lärare goda möjligheter att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv anpassa undervisningsmiljön utifrån barns skilda intressen och

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska
- Studenten ha kunskap om och förståelse för hur den fysiska så väl som den psykiska lärmiljön påverkar elevers lärande.
- Studenten ha kunskap och förståelse över hur läroplanens skrivningar om delaktighet och tillhörighet relaterar till begreppet inkludering.
- Studenten visa goda färdigheter och god förmåga att i sin undervisning arbeta utifrån specialpedagogiska riktlinjer, där läraren skapar struktur och variation sin undervisning för att gynna samtliga barns lärande och utveckling.
- Studenten kunna förhålla sig till och värdera specialpedagogikens inverkan på undervisningsmiljön.

Innehåll

- Lärmiljöer
- Inkludering
- Relationskompetens
- Lärandet i fokus
- Extra anpassningar och särskilt stöd

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier.
Redovisningar, muntliga seminarier och skriftliga uppgifter är obligatoriska. Undervisningen sker på distans med fem (5) obligatoriska träffar online.

Examination

2001: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras genom redovisningar, muntliga seminarier och skriftliga uppgifter. Examinationen sker löpande under kursens gång.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Betygskriterier:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Datorvana och tillgång till dator och internet är ett krav

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aspelin, Jonas
 • Titel: Lärares relationskompetens: vad är det? - hur kan den utvecklas?
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 9789147129065
 • Författare/red: Atterström, Hans & Persson, Roland S.
 • Titel: Brister eller olikheter? - Specialpedagogik på alternativa grundvalar
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 9789144012834
 • Författare/red: Eriksson, Katarina & Ränner, Eva
 • Titel: Digitala möjligheter: i en lärmiljö för alla
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Liber
 • Webbadress: 9789147131099
 • Författare/red: Fastén, Olof
 • Titel: Utomhuspedagogik - Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Webbadress: 9789144121581
 • Författare/red: Hirsh, Åsa
 • Titel: Formativ undervisning: utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Natur & Kultur Akademisk
 • Kommentar: 9789127818309
 • Författare/red: Mitchell, David
 • Titel: Mångfald i skolan : framgångsrika sätt att möta (o)likheter
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Natur & Kultur Akademisk
 • Kommentar: 9789127818859
 • Författare/red: Nilholm, Claes
 • Titel: Perspektiv på specialpedagogik
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 9789144138626
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
 • Upplaga: 2014
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/getFile?file=3299
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019)
 • Upplaga: 2019
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
 • Författare/red: Valsö, Malin & Malmgren, Frida
 • Titel: Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 9789144119236

Sidan uppdaterades 2021-03-03