Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp

Education Ba(A)

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE077G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Studieteknik
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2010-01-11
 • Senast ändrad: 2020-02-11
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-10

Syfte

Kursens syfte är att introducera till akademiska studier. Kursen syftar vidare till att synliggöra verktyg för lärande och kommunikation för effektiva studier och yrkesliv. Kursen vill erbjuda studerande möjligheter att utveckla studieteknik och lärandestrategier. Dessutom ges inblick i den akademiska kulturen och vetenskaplig kunskapsbildning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- självständigt planera sina studier
- reflektera över studieteknik och lärandestrategier
- sortera och strukturera kunskap i akademiska miljöer
- förstå universitetets roll i samhället

Innehåll

- Om akademiska studier
- Studieteknik, lärstilar och lärandestrategier
- Akademisk förståelse och färdighet
- Metakognition: att lära sig att lära

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

1000: Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Skriftlig och muntlig examination.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Dispens från sjugradig betygsskala enligt beslut av LUN 2009-12-01

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bergman, M. & Israelsson, B.
 • Titel: Att studera på högskolan: studieteknik och motivation på vägen.
 • Upplaga: 2018 andra upplagan
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Schewe, O
 • Titel: Superstudent: effektivare inlärning, för bättre betyg
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: (Kungsbacka ) Akademius förlag

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bie, K.
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014 . (1. uppl.)
 • Förlag: Malmö: Gleerups.
 • Författare/red: Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.L
 • Titel: Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning
 • Upplaga: 2011 (2., [rev.] uppl.)
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Liljeqvist, B
 • Titel: Plugga smartare
 • Upplaga: 2019 (1.uppl)
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur.

- Handlinsplan för målstyrt lärande och personlig utveckling.
- Studietekniska tips och råd.
- Du har även möjlighet att använda annan litteratur t.ex. referenslitteratur eller webbsidor som komplement till den obligatoriska kurslitteraturen.
- Artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2020-05-06