Pedagogik GR (A), Undervisning i förskolan, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Undervisning i förskolan, 7,5 hp

Education BA (A), Teaching in Pre-school, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE200G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Undervisning i förskolan
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-04-08
 • Senast ändrad: 2020-10-29
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-11

Syfte

Att deltagarna ska utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

- Analysera och reflektera över begreppet undervisning utifrån styrdokument och i relation till den egna verksamhetens organisation samt förskollärarens och förskolechefens ansvar.
- Redogöra för och förhålla sig till begreppen utbildning, undervisning och lärande samt relationen dem emellan.
- Identifiera och ge egna exempel på undervisning och analysera dessa i relation till lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete.
- Använda forskning och olika teorier för att analysera och förstå undervisning i förskolan.
- Ge exempel på hur förskollärare kan undervisa samt följa upp och analysera undervisning i planerade och spontant uppkomna situationer i förskolans praktik.

Innehåll

Kursen behandlar undervisning utifrån skollag och förskolans läroplan. Kursen omfattar förskolechefens och förskollärarens olika ansvar för undervisning.

I kursen ingår att utifrån aktuell forskning och teoretiska perspektiv problematisera undervisning som en målstyrd process i förskolan. I detta ingår även att följa upp, analysera samt diskutera undervisning i olika situationer.

Centralt i kursen är att deltagarna diskuterar innebörder i, och relationen mellan, begreppen utbildning, undervisning och lärande. Dessutom problematiseras undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Kursen är process­inriktat upplagd, med verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna.

Examination

2001: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Betygskriterier:
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: A, Lindgren
 • Titel: Etik, integritet och dokumentation i förskolan
 • Upplaga: 2016, (1. uppl.. ed.).
 • Förlag: Malmö: Gleerup.
 • Författare/red: Hjälmeskog, K., Andersson, K., Gullberg, A. & Lagrell, K.
 • Titel: Didaktik i förskolan.
 • Upplaga: 2020, första upplagan
 • Förlag: Malmö: Gleerups
 • Författare/red: Nilsson, M, Grankvist, Anna-Karin, Johansson, Elin, Thure, Jeanette, & Ferholt, Beth
 • Titel: Lek, lärande och lycka: Lekande och utforskande i förskolan
 • Upplaga: 2018 Första upplagan.
 • Förlag: Malmö: Gleerup
 • Författare/red: Skolverket.
 • Titel: Läroplan för förskolan Lpfoö18.
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Skolverket, Stockholm
 • Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=4001

Artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-01-12