Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (B), Internationell och jämförande pedagogik, 7,5 hp

Education B, International and comparative education


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE061G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Internationell och jämförande pedagogik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-08-26
Fastställd: 2008-10-27
Senast ändrad: 2013-06-26
Giltig fr.o.m: 2013-08-01

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om internationell och jämförande pedagogik som hjälper studenten att jämföra olika utbildningssystem och att undersöka dessa system i relation till andra länders utbildning och internationell standard.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- ha kunskaper varför olika länders utbildningssystem jämförs,
- ha kunskaper om hur olika utbildningssystem kan jämföras och hur de jämförs,
- veta var man kan söka information om olika utbildningssystem och jämförelser av dessa,
- kunna samla information från olika källor för att undersöka och jämföra olika utbildningssystem

Innehåll

- Teorier, metoder och praktik relaterad till internationell och jämförande pedagogik
- Internationella organisationer som arbetar med utbildningsfrågor: UNESCO, EU,
OECD, Världsbanken, IEA, etc.
- Internationella processer / program som genomför jämförelser av olika
utbildningssystem och tillång till internationell utbildningsstatistik, t.ex Education
for All , Lissabon processen, PISA och “Education at a Glance”
- Jämförelse av olika utbildningssystem

Behörighet

Godkända studier inom lärarutbildning omfattande 60hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursens ges som en reguljär kurs med ett antal föreläsningar och seminarier. En del av kursen genomförs som individuellt eller pararbete med uppgifter innehållande jämförelser av utbildningssystem i olika länder.

Examination

Examination sker i form av skriftliga och muntliga redovisningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Baker, David & LeTendre, Gerald, National Differences, Global Similarities: World Culture and the Future of Schooling., Stanford, Stanford University Press, 2005, 978-0-8047-5021-9

European Commission, Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Indicators and benchmarks 2007, Brussels, European Commission, 2007

Kubow, Patricia K. & Fossum, Paul, R, Comparative Education: Exploring Issues in International Context (2nd Edition), Columbus, Prentice-Hall, 2007, 978-0131719804.

OECD, Education at a Glance 2007, Paris, OECD Indicators, 2007

UNESCO, Education For All. Global Monitoring Report. Summary., Paris, UNESCO Press, 2007

+ additional articles and material prepared for the course