Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp

Education Ba (B)


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE022G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Pedagogik
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-26
Fastställd: 2007-04-05
Senast ändrad: 2014-11-25
Giltig fr.o.m: 2015-01-19

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik skall utveckla:

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet kunskap om pedagogiks vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder i pedagogik, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom huvudområdet pedagogik, samt visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom huvudområdet pedagogik.
- visa förmåga att inom huvudområdet pedagogik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter, samt visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lärandemålen gäller områdena: Pedagogik som vetenskap; Bedömning, rekrytering och urval; Styrning och utvärdering samt E-lärandeprocesser i arbetslivet.

Innehåll

Kursen består av fyra delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp
- De olika principiella stegen i en forskningsprocess ingår liksom olika sätt att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i pedagogisk forskning.

Delmoment 2: Bedömning, rekrytering och urval, 7,5 hp
- I detta moment ingår olika tillämpningar i beteendevetenskapliga mätningar vid utvärdering av pedagogiska processer som rekrytering och urval. Kunskapsteori härför liksom konstruktion av mätinstrument som test, enkät och intervju ingår.

Delmoment 3: Styrning och utvärdering, 7,5 hp
- I detta moment ingår att utifrån pedagogisk teori genomföra behovs- och målanalyser som grund för styrning och utvärdering av utbildning och undervisning.

Delmoment 4: E-lärandeprocesser i arbetslivet, 7,5 hp
I detta moment ingår olika teorier och modeller om e-lärande och hur dessa kan implementeras i arbetslivsrelaterade lärprocesser.

Behörighet

Pedagogik GR (A), Pedagogik 1-30, minst 22,5 hp
eller tidigare lärarexamen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenten till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Bell, Judith
Titel: Introduktion till forskningsmetodik
Upplaga: 2006 (4:e uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 265 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare/red: Borg, Elisabeth, & Westerlund, Joakim
Titel: Statistik för beteendevetare
Upplaga: 2012 (3:e uppl.)
Förlag: Liber
Kommentar: Totalt 247 s.; kapitel 1-9

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 121 s.

Författare/red: Hartman, Jan
Titel: Vetenskapligt tänkande
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 307 s.

Författare/red: Patton, Michael Quinn
Titel: Qualitative research & evaluation methods
Upplaga: 2002 (3:e uppl.)
Förlag: Sage
Kommentar: Totalt 125 s.; kapitel 3 & 9

Moment 2

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Berglund, Gun, & Fejes, Andreas (Red.)
Titel: Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 182 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 121 s.

Författare/red: Kahlke, Edith, & Smith, Victor
Titel: Arbetsanalys och personbedömning: Att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering
Upplaga: 2002
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 355 s.

Författare/red: Lauder, Hugh, Brown, Philip, Dillabough, Jo-Anne, & Halsey, A. H. (Red.)
Titel: Education, Globalisation & Social Change
Upplaga: 2006
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: Totalt 10 s.; kapitel 21

Författare/red: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, & Liberg, Caroline (Red.)
Titel: Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare
Upplaga: 2014 (3:e uppl.)
Förlag: Natur & Kultur
Kommentar: Totalt 39 s.; kapitel 16

Författare/red: Schultz, Duane P., & Schultz, Sydney Ellen
Titel: Psychology and work today: Pearson new international edition
Upplaga: 2013 (10:e uppl.)
Förlag: Pearson
Kommentar: Totalt 110 s.; kapitel 3-5 & 8

Moment 3

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 121 s.

Författare/red: House, Ernest R.
Titel: Professional evaluation: Social impact and political consequences
Upplaga: 1993
Förlag: Sage
Kommentar: 215 s.

Författare/red: Karlsson, Ove
Titel: Utvärdering - mer än metod: Tankar och synsätt i utvärderingsforskning: En översikt
Upplaga: 1999
Förlag: Svenska Kommunförbundet
Webbadress: http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc22905_1.pdf
Kommentar: Ajour nr 3; 92 s.

Författare/red: Karlsson-Vestman, Ove, & Andersson, Inger M.
Titel: Pedagogisk utvärdering som styrning - En historia från präster till PISA
Upplaga: 2007
Förlag: Myndigheten för skolutveckling
Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1847
Kommentar: Forskning i fokus nr 35; 168 s.

Författare/red: Kylén, Jan-Axel
Titel: Att utvärdera
Upplaga: 2008
Förlag: Liber
Kommentar: 235 s.

Författare/red: Lauder, Hugh, Brown, Philip, Dillabough, Jo-Anne, & Halsey, A. H. (Red.)
Titel: Education, Globalisation & Social Change
Upplaga: 2006
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: Totalt 50 s.; kapitel 55-57

Författare/red: Lindensjö, Bo, & Lundgren, Ulf P.
Titel: Utbildningsreformer och politisk styrning
Upplaga: 2013
Förlag: Liber
Kommentar: 220 s.

Författare/red: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, & Liberg, Caroline (Red.)
Titel: Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare
Upplaga: 2014 (3:e uppl.)
Förlag: Natur & Kultur
Kommentar: Totalt 28 s.; kapitel 15

Författare/red: Patton, Michael Quinn
Titel: Qualitative research & evaluation methods
Upplaga: 2002 (3:e uppl.)
Förlag: Sage
Kommentar: Totalt 265 s.; kapitel 4-7

Moment 4

Författare/red: Ally, Mohamed, & Tsinakos, Avgoustos (Red.)
Titel: Increasing access through mobile learning
Upplaga: 2014
Förlag: Commonwealth of Learning & Athabasca University
Webbadress: http://en.copian.ca/library/research/commonwealth_of_learning/perspectives/perspectives.pdf#page=210
Kommentar: Totalt 21 s.; kapitel 14

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare: Carlén, Urban
Artikeltitel: Design for co-moderation in online learning communities
Tidskrift: International Journal of Web Based Communities
År/Volym/nr/sidor: 2012/8/4/408-421
Webbadress: http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijwbc&year=2012&vol=8&issue=4
Kommentar: 14 s.

Författare: Chen, Hsiu-Ju
Artikeltitel: Linking employees’ e-learning system use to their overall job outcomes: An empirical study based on the IS success model
Tidskrift: Computers & Education
År/Volym/nr/sidor: 2010/55/4/1628-1639
Kommentar: 12 s.

Författare: Cheng, Bo, Wang, Minhong, Mørch, Anders I., Chen, Nian-Shing, Kinshuk, & Spector, J. Michael
Artikeltitel: Research on e-learning in the workplace 2000–2012: A bibliometric analysis of the literature
Tidskrift: Educational Research Review
År/Volym/nr/sidor: 2014/11/56-72
Kommentar: 27 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 121 s.

Författare/red: Garrison, Randy
Titel: E-learning in the 21st century: A framework for research and practice
Upplaga: 2011 (2:a uppl.)
Förlag: Routledge
Kommentar: 161 s.

Författare: Gu, Jia, Churchill, Daniel & Lu, Jie
Artikeltitel: Mobile web 2.0 in the workplace: A case study of employees’ informal learning
Tidskrift: British Journal of Educational Technology
År/Volym/nr/sidor: 2014/45/6/1049-1059
Kommentar: 11 s.

Författare/red: Hrastinski, Stefan (Red.)
Titel: Nätbaserad utbildning: En introduktion
Upplaga: 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 126 s.

Författare: Jaldemark, Jimmy
Artikeltitel: Om lärandets sammanhang och mobilitetens utmaningar
Tidskrift: Pedagogisk Forskning i Sverige
År/Volym/nr/sidor: 2013/18/1-2/102-118
Webbadress: http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/issue/view/1442
Kommentar: 17 s.

Författare/red: Pachler, Norbert, Pimmer, Christoph, & Seipold, Judith (Red.)
Titel: Work-based mobile learning: Concept and cases
Upplaga: 2011
Förlag: Peter Lang
Kommentar: Valda delar; 403 s.

Författare/red: Säljö, Roger
Titel: Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet
Upplaga: 2010 (2:a uppl.)
Förlag: Norstedts
Kommentar: 272 s.

Författare: Tynjälä, Päivi
Artikeltitel: Perspectives into learning at the workplace
Tidskrift: Educational Research Review
År/Volym/nr/sidor: 2008/3/2/130-154
Kommentar: 25 s.