Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (B), Utbildning för alla – det svenska systemet, 7,5 hp

Education B, Education for All - The Swedish System, 7,5 hp


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE045G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Utbildning för alla – det svenska systemet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Undervisning 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-08-26
Fastställd: 2011-01-04
Senast ändrad: 2014-11-25
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik skall utveckla:

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenterna:
- ha tillägnat sig kunskaper och förståelse för det svenska utbildningssystemet samt för utvecklingen av barnomsorg och skola i Sverige
- uppvisa förmåga till kritisk reflektion och analys av policy och praktik i fråga om såväl politiska, samhälleliga, kulturella som pedagogiska sammanhang
- ha tillägnat sig kunskaper och förståelse för vikten av likvärdighet och grundläggande.värden inom all utbildning
- visa förmåga att söka. Inhämta och tolka relevant information om utveckling av utbildning i historiska och internationella perspektiv.

Innehåll

- Det svenska utbildningssystemet med särskilt fokus på barnomsorg och grundskola.
- Läroplaner och andra styrdokument för barnomsorg och skola.
- Familjepolitiken och dess inflytande på barnomsorg och skola
- Läraryrkets utveckling och framväxt
- ”Utbildning för alla” – policy och implementering.
- Värdegrundsfrågor inom utbildningssystemet.

Behörighet

Godkända studier inom lärarutbildning omfattande 60hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

- Undervisningen kan organiseras i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning.
- Undervisningen kan även helt eller delvis utformas med stöd av informationsteknologi.
- Delar av undervisningen kan vara obligatorisk

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: General Guidelines and comments for quality in leisure-time centres
Förlag: Skolverket
Kommentar: 35 pp.

Författare/red: Berhanu, Girma
Titel: Even in Sweden? Excluding the included: Some reflections on the consequenses of new policies on educational processes and outcomes, and equity in education
Upplaga: 2010
Förlag: International journal of Special Educatin, Vol 25, No 3.
Webbadress: http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/articles.cfm?y=2010&v=25&n=3
Kommentar: 10 pp.

Författare/red: Dewey, John
Titel: My pedagogic Creed
Upplaga: The school Journal, Vol LIV, No3
Förlag: 1897
Webbadress: http://dewey.pragmatism.org/creed.htm
Kommentar: 8 pp.

Författare/red: Englund, Tomas
Titel: Rethinking democracy and education: towards an education of deliberative citizens
Upplaga: 2000
Förlag: J Curriculum Studies, 2000, vol 32, No 2, 305-313
Webbadress: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/002202700182772
Kommentar: 9 pp.

Författare/red: Skolverket
Titel: Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre
Upplaga: 2011
Förlag: Skolverket, Stockholm
Webbadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/in-english/publication
Kommentar: 279 pp. ISBN 978-91-86529-58-1

Författare/red: Skolverket
Titel: Curriculumn for the Pre-school Lpfö98
Upplaga: reviderad 2010
Webbadress: www.skolverket.se
Kommentar: 19 pp.

Författare/red: Skolverket
Titel: Educational equity in the Swedish school system? A quantitative analysis of equity over time
Upplaga: 2014
Förlag: Skolverket, Stockholm
Webbadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/in-english/publication
Kommentar: ISBN 978-91-7559-120-9. 95 pp

Författare/red: Skolverket
Titel: Research for Classrooms. Scientific Knowledge and Proven Experience in Practice
Upplaga: 2014
Förlag: Skolverket, Stockholm
Webbadress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/in-english/publication
Kommentar: ISBN 978-91-7559-087-5. 100 pp.

Författare/red: Vuorinen T, Sandberg, A, Sheridan Williams P
Titel: Preschool teachers views on competence in the context of home and preschool collaboration
Upplaga: 2013
Förlag: Early, Child Development and Care
Webbadress: http:// www.tandfonline.com/loi/gecd20
Kommentar: 11 pp.