Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp

Education Ba, Learning through guidance and reflection


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE068G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Lärande genom handledning och reflektion
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-09-23
Fastställd: 2008-10-27
Senast ändrad: 2019-01-10
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik skall utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

- visa kunskap och förståelse i huvudområdet pedagogik och kunna tillämpliga metoder inom huvudområdet pedagogik särskilt gällande lärande i den egna praktiken
- uppvisa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom områdena pedagogik, handledning och bedömning,
- uppvisa förmåga att inom huvudområdet pedagogik, och specifikt inom området handledning och lärande i den egna praktiken, göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om huvudområdet pedagogiks roll i samhället och om människors ansvar för hur huvudområdet pedagogik används, och
- kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom huvudområdet pedagogik och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

I kursen behandlas pedagogisk teori och handledning som utgångspunkt för reflektion och analys av praktisk pedagogisk verksamhet.
Kursen består av tre områden, studier i den egna praktiken, processhandledning och bedömning.

Behörighet

lärarexamen

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp utav olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Egidius, H
Titel: Pedagogik för 2000-talet
Upplaga: 2009
Förlag: Natur & kultur
Kommentar: 311 s.

Författare: Hegender, Henrik
Artikeltitel: Villkor och praxis: Bedömning av lärarstudenters yrkeskunskaper under verksamhetsförlagd utbildning
Tidskrift: Nordic Studies in Education
År/Volym/nr/sidor: 2010, Vol.30(3), pp.180-197

Författare/red: Hilmarsson, G, Th
Titel: Samtalet med känslomässig intelligens
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lauvås, P. & Handal, G.
Titel: Handledning och praktisk yrkesteori
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lundahl, C & Folke-Fichtelius, M (red)
Titel: Bedömning i skolan och av skolan – praktik, principer – politik
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 318 s.

Referenslitteratur

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Denscombe, M.
Titel: Forskningens grundregler. Samhällsforskarens handbok i tio punkter.
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Nylund, Monica, Sandback, Cesilia, Wilhelmsson, Barbro & Rönnerman, Karin
Titel: Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt
Upplaga: 2010
Förlag: Lärarförbundets förlag
Kommentar: 103 s. Läses av lärare i förskolan.

Författare/red: Tiller,Tom
Titel: Aktionslärande, Forskande partnerskap i skolan
Upplaga: 2009
Förlag: Liber
Kommentar: 215 s. Läses av lärare i grundskolan/gymnasieskolan

Artiklar kan tillkomma
Från vetenskapsrådet: forskningsetiska principer och andra relevanta artiklar
Vfu dokument: Modell för integration av teori och praktik (tillhandahålles av institutionen)

Övrig information

Dispens från sjugradig betygsskala enligt beslut av LUN 2008-03-06