Pedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Pedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp

Education Ba, Learning through guidance and reflection

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE068G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Lärande genom handledning och reflektion
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-09-23
 • Fastställd: 2008-10-27
 • Senast ändrad: 2022-03-09
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik skall utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

- visa kunskap och förståelse i huvudområdet pedagogik och kunna tillämpliga metoder inom huvudområdet pedagogik särskilt gällande lärande i den egna praktiken
- uppvisa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom områdena pedagogik, handledning och bedömning,
- uppvisa förmåga att inom huvudområdet pedagogik, och specifikt inom området handledning och lärande i den egna praktiken, göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om huvudområdet pedagogiks roll i samhället och om människors ansvar för hur huvudområdet pedagogik används, och
- kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom huvudområdet pedagogik och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

I kursen behandlas pedagogisk teori och handledning som utgångspunkt för reflektion och analys av praktisk pedagogisk verksamhet.
Kursen består av processinriktad handledning, bedömning av lärarstudenter i samband med verksamhetsförlagd utbildning (vfu), och professionsinriktade seminarier.

Behörighet

lärarexamen samt minst 3 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket efter avslutad examen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier.

Examination

1000: Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Studenten examineras skriftligt genom inlämningsuppgifter och även
muntliga seminarier. Examinationer sker löpande under kursen och i slutet av kursen.
Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier tvågradig betygsskala.
För att erhålla betyget G (Godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Dispens från sjugradig betygsskala enligt beslut av LUN 2008-03-06

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Florin Sädbom R, Bäcklund J, Anderström H, Manderstedt L
 • Artikeltitel: En skenbar tydlighet – En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal
 • Tidskrift: Högre utbildning
 • År/Volym/nr/sidor: 2019 vol 9 Nr 1 48-60
 • Webbadress: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1289
 • Författare: H Hegender, P Lindqvist, UK Nordänger
 • Artikeltitel: Från samspråk om lämplighet mot förhandling om skicklighet?
 • Tidskrift: Pedagogisk forskning i Sverige
 • År/Volym/nr/sidor: 2012 Årg 17 NR 1-2 s.61-80
 • Författare/red: Henriksson Kristina
 • Titel: Skolbesökets osynliga bedömningsprocesser – en studie av hur lärarstudenters yrkeskunnande bedöms under verksamhetsförlagd utbildning
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Doktorsavhandling, Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linneuniversitetet. Kalmar
 • Webbadress: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1366464/FULLTEXT01.pdf
 • Författare/red: Hilmarsson, G, Th
 • Titel: Samtalet med känslomässig intelligens
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Kan ersättas av Hilmarssons Samtalet : förbättra din professionella kommunikation genom empati
 • Författare/red: Lauvås, P. & Handal, G.
 • Titel: Handledning och praktisk yrkesteori
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Mittuniversitetets vfu-grupp
 • Artikeltitel: Modell för integration av teori och praktik
 • Kommentar: Tillhandahålles av institutionen

Referenslitteratur

 • Författare: Hegender, Henrik
 • Artikeltitel: Villkor och praxis: Bedömning av lärarstudenters yrkeskunskaper under verksamhetsförlagd utbildning
 • Tidskrift: 2010, Vol.30(3), pp.180-197
 • År/Volym/nr/sidor: Nordic Studies in Education
Artiklar kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-06-21