Vill du lära dig förstå, beskriva och förklara hur vi tänker, känner och beter oss i olika situationer och hur vi relaterar till andra människor i såväl privatliv som arbetsliv? Är du intresserad av hur våra drivkrafter och mentala förmågor kan användas och vad som till exempel kan främja hälsa och välbefinnande? Då är psykologi ämnet för dig.

Grundläggande områden inom psykologi är bland annat inlärningspsykologi, kognition och emotion, personlighetspsykologi, socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Till de tillämpade områdena hör bland annat arbets- och organisationspsykologi, hälsopsykologi, idrottspsykologi, klinisk psykologi och miljöpsykologi. Fördjupning inom ämnet kan vid Mittuniversitetet ske inom forskningsområdena inlärning, kognition och emotion samt områden relaterade till arbetslivs-, organisations- och hälsofrågor, som till exempel psykosocial arbetsmiljö, stress, hälsa och välbefinnande, strategiskt personalarbete, ledarskap, attityder, miljö samt kommunikation och beslutsfattande.

Ämnet psykologi spänner genom sina olika teoretiska infallsvinklar över olika vetenskapliga perspektiv. Då ambitionen är att både förstå, förklara och beskriva människans tankar, känslor och beteende är vetenskapsteori och forskningsmetodik, liksom laborationer av olika slag, en viktig del av undervisningen.

Forskningen inom psykologi vid Mittuniversitetet spänner över ett brett fält men har en profilering mot grundforskning med stor betoning på experimentella studier kring ångest samt rädsla och annan psykopatologisk problematik liksom mot tillämpningar inom arbetsliv och hälsa. En stark koppling görs mellan den forskning som bedrivs och undervisningen.

Psykologi kan läsas som fristående kurser på grundnivå. Psykologi kan också vara ett huvudområde i kandidatexamen för dem som läser till en examen via fristående kurser. De som läser Personal- och arbetslivsprogrammet har psykologi som ett av sina huvudområden. På Psykologprogrammet är ämnet psykologi kärnan i utbildningen.

Psykologi på avancerad nivå läses inom Psykologprogrammet samt inom Masterprogrammet i psykologi. Som student på masterprogrammet kan du välja att skriva ett självständigt arbete omfattande 15 hp under det första året och därefter ansöka om magisterexamen. Vill du läsa mot masterexamen krävs ytterligare ett självständigt arbete omfattande 15 hp under det andra året, alternativt ett självständigt arbete omfattande 30 hp.