Vill du arbeta som psykolog? Som psykolog kan du arbeta med kliniskt arbete, i skolan med individ- och grupputveckling, eller med arbetsliv och hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Eller är du mer fokuserad på HR-frågor, arbetsmiljö och liknande? Eller vill du mer i allmänhet fördjupa dig i hur vi människor tänker, känner och beter oss i olika situationer, och hur vi relaterar till vår sociala och fysiska miljö?

Vid Mittuniversitetet kan du läsa en femårig psykologutbildning, en treårig personal- och arbetslivsutbildning där psykologi utgör ett av huvudområdena, en tvåårig masterutbildning i emotionspsykologi, eller fristående kurser, både längre och kortare, på olika nivåer och inom olika områden.

Grundläggande byggstenar i psykologiundervisning är områden såsom inlärningspsykologi, kognition och emotion, personlighetspsykologi, socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Dessa kunskaper ligger till grund för tillämpning på olika områden såsom klinisk psykologi, hälsopsykologi, arbets- och organisationspsykologi, idrottspsykologi, politisk psykologi och miljöpsykologi, som är exempel på områden som vi undervisar i. Fördjupningsstudier kan sedan ske inom delområden som anknyter till dessa grundläggande och tillämpade områden, på masternivå med fokus på emotionspsykologi.


I psykologi finns olika teoretiska infallsvinklar som spänner över olika vetenskapliga perspektiv, och har ambitionen att både beskriva, förstå och förklara människans tankar, känslor och beteende. Därför utgör vetenskapsteori och forskningsmetodik viktiga inslag i undervisningen, som görs levande genom att studenter får pröva på olika angreppssätt via laborationer och övningar. Överlag är tillämpningsinslag viktiga moment, inte minst inom professionsutbildningen till psykolog. Både psykologprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet har verksamhetsförlagd utbildning.


Vår forskning spänner över fält såsom emotions- och kognitionspsykologi, klinisk psykologi, arbetsliv och hälsa, social- och organisationspsykologi, t ex tillämpat på frågor om rädsla, smärta, psykisk ohälsa, stress, migration, fördomar och beslutsfattande, etc., ofta med ett emotionspsykologiskt perspektiv. Vi gör kartläggningar, kvalitativa fördjupningsstudier, enkätstudier och experiment, ute på fältet och i vårt laboratorium. Vi välkomnar våra studenter att delta i vår forskning via övningsuppgifter och sina självständiga arbeten, och vi bejakar en stark koppling mellan utbildning och forskning.

Sidan uppdaterades 2021-03-31