Psykologi

Spara favorit

Vill du lära dig förstå, beskriva och förklara hur vi tänker, känner och beter oss i olika situationer och hur vi relaterar till andra människor i såväl privatliv som arbetsliv? Är du intresserad av hur våra drivkrafter och mentala förmågor kan användas och vad som till exempel kan främja hälsa och välbefinnande? Då är psykologi ämnet för dig.

Grundläggande områden inom psykologi är bland annat inlärningspsykologi, kognition och emotion, personlighetspsykologi, socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Till de tillämpade områdena hör bland annat arbets- och organisationspsykologi, hälsopsykologi, idrottspsykologi, klinisk psykologi och miljöpsykologi. Fördjupning inom ämnet kan vid Mittuniversitetet ske inom forskningsområdena inlärning, kognition och emotion samt områden relaterade till arbetslivs-, organisations- och hälsofrågor, som till exempel psykosocial arbetsmiljö, stress, hälsa och välbefinnande, strategiskt personalarbete, ledarskap, attityder, miljö samt kommunikation och beslutsfattande.

Ämnet psykologi spänner genom sina olika teoretiska infallsvinklar över olika vetenskapliga perspektiv. Då ambitionen är att både förstå, förklara och beskriva människans tankar, känslor och beteende är vetenskapsteori och forskningsmetodik, liksom laborationer av olika slag, en viktig del av undervisningen.

Forskningen inom psykologi vid Mittuniversitetet spänner över ett brett fält men har en profilering mot grundforskning med stor betoning på experimentella studier kring ångest samt rädsla och annan psykopatologisk problematik liksom mot tillämpningar inom arbetsliv och hälsa. En stark koppling görs mellan den forskning som bedrivs och undervisningen.

Psykologi kan läsas som fristående kurser kan läsas på grundnivå och det kan vara ett huvudområde i kandidatexamen för dem som läser till en examen via fristående kurser. De som läser Personal- och arbetslivsprogrammet har psykologi som ett av sina huvudområden. På Psykologprogrammet är psykologi huvudområdet.

Psykologi på avancerad nivå läses inom Psykologprogrammet samt inom Masterprogrammet i psykologi. Studenter som läser masterprogrammet kan välja att skriva ett självständigt arbete om 15 hp under det första året och därmed vara behörig att ta ut en magisterexamen eller ytterligare ett självständigt arbete om
15 hp under det andra läsåret eller ett självständigt arbete om 30 hp och genom det vara behörig att ta ut en masterexamina