Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi, 7,5 hp

Psychology MA, Affective Neuroscience and Psychophysiology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS106A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-04-06
 • Fastställd: 2021-04-16
 • Senast ändrad: 2021-04-16
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om psykofysiologisk mätning och mätmetoder som är vanligt förekommande inom emotionsforskning, med fokus på icke invasiva centrala och perifera mått.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
- ha en övergripande kunskap om psykofysiologiska mätmetoder som är vanligt förekommande inom emotionspsykologi
- ha fördjupade kunskaper om en psykofysiologisk mätmetod

Färdigheter och förmåga
- uppvisa förmåga att kunna härleda fysiologiska mätmetoder till funktion i den biologiska organismen
- uppvisa förmåga att kunna relatera mätbar fysiologisk aktivitet till emotionella reaktioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna värdera och förhålla sig till möjligheter, begränsningar och etiska aspekter av olika psykofysiologiska mått

Innehåll

Kursen omfattar en övergripande genomgång av centrala och perifera psykofysiologiska mätmetoder som är vanligt förekommande inom emotionsforskning. Kursen har fokus på att översätta biosignaler till biologisk funktion och aktivitet relaterad till emotionella reaktioner. Vidare kommer studenten att fördjupa sig i en specifik mätmetod i syfte att lära sig härleda mått och få en djupare förståelse för dess användningsområde.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp (i annat huvudområde) och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi (utan krav på avlagd examen). Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

2101: Psykofysiologi, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Affektiv neurovetenskap, Muntlig och skriftlig presentation, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Examination sker på engelska.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., & Berntson, G. G.
 • Titel: Psychophysiology.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: New York, NY: Cambridge University Press.
 • Kommentar: Valda delar (selected parts)

Referenslitteratur

 • Författare/red: Barrett, F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
 • Titel: Handbook of Emotions.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: New York, NY: The Guilford Press.
 • Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
 • Titel: Handbook of affective sciences.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: New York, NY: Oxford University Press.
 • Författare/red: Sander, D., & Scherer, R.K.
 • Titel: The Oxford Companion to emotion and the affective sciences.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Kommentar: Dictionary
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning.

Sidan uppdaterades 2021-06-10