Avancerad beteendeanalys för psykologer – 7,5 hp

Denna distanskurs ges på kvartsfart (25 %) under höstterminen, med sammankomster i Östersund 5 september, 17-18 oktober, 28-29 november 2016 och 9 januari 2017.

_DSC5719-SP.jpg
Vid fyra tillfällen ses vi i Östersund på Mittuniversitetets campus.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs i klinisk psykologi, men riktar sig till yrkesverksamma psykologer även inom andra verksamheter än strikt kliniska.

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter avseende klinisk beteendeanalys och funktionell analys av interaktioner mellan psykolog och klient.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska psykologen kunna:

Kunskap och förståelse

  • demonstrera en fördjupad förståelse för behaviorismen som filosofisk och vetenskapsteoretisk grund för beteendeanalys.
  • på avancerad nivå kunna redogöra för centrala inlärningspsykologiska begrepp.

Färdigheter och förmåga

  • applicera inlärningspsykologiska principer på ett flertal olika tillämpningsområden inom psykologer verksamhetsfält.
  • genomföra funktionell analys av beteenden i relationen psykolog - klient.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera samhälleliga och individuella konsekvenser av ett behavioristiskt synsätt.
  • identifiera och resonera kring etiska frågeställningar relaterade till psykologrollen utifrån en beteendeanalytisk kontext

Kursens innehåll

Kursen är indelad i tre moment om vardera 2,5 hp.

Moment I, Behaviorism och Inlärningsteori

Momentet innefattar den teoretiska grunden för kursen och introduceras vid den första kurssammankomsten. Därefter arbetar kursdeltagare med litteraturstudier, samt instuderingsfrågor i lärplattformen Moodle. Momentet examineras skriftligt (salstenamina) vid den andra sammankomsten.

Moment II, Klinisk problemanalys

I detta moment appliceras de inlärningsteoretiska principerna på ett flertal tillämpningsområden. Momentet introduceras med föreläsningar och färdighetsträning vid den andra sammankomsten, till vilken varje deltagare också har i uppgift att presentera en kort vinjett för ett fall eller problem från sin arbetsvardag. Mellan den andra och tredje sammankomsten arbetar deltagare med litteraturstudier, samt analys av ett fall från sin egen arbetsvardag. Momentet examineras genom inlämning och redovisning av fallanalys, samt skriftlig tentamina vid den tredje sammankomsten.

Moment III, Funktionell analys av interaktioner mellan psykolog och klient

Momentet är fokuserat på eget arbete med funktionell analys av beteenden i interaktionen mellan psykolog och klient. Efter introduktion vid den tredje sammankomsten arbetar kursdeltagare med att analysera egna klientinteraktioner. Momentet examineras genom inlämning och redovisning av interaktionsanalys, samt skriftlig tentamina vid den tredje sammankomsten.

Kursens omfattning och upplägg

Kursen ges på kvartsfart (25%) och genomförs på distans med 4 sammankomster (totalt 6 kursdagar) i Östersund. Sammankomsterna syftar till att introducera nya moment och ge praktisk färdighetsträning, samt att löpande examinera kursinnehållet både skriftligt och muntligt. För godkänt betyg på kursen krävs fysisk närvaro vid minst 4 av de 6 kursdagarna.

Mellan sammankomsterna förväntas deltagarna aktivt arbeta med självstudier. I kursen används lärplattformen Moodle där information, kommunikation och inlämning av studieuppgifter kommer att äga rum.

Datum och tider för sammankomster

5 september, 10.00 – 16.00
17 oktober 10.00 – 17.00
18 oktober 9.00 – 15.00
28 november 10.00 – 17.00
29 november 9.00 – 15.00
9 januari, 10.00 – 16.00

Samtliga sammankomster äger rum vid Mittuniversitetets campus i Östersund. Specifik sal presenteras inför kursstart. Fika och lunch finns att köpa på campus.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs psykologlegitimation. Deltagare förutsätts ha grundläggande kunskaper i kognitiv beteendeterapi och dess teoretiska grunder. Deltagare som inte har grundläggande utbildning i KBT, rekommenderas att inför kursstart ta del av följande litteratur för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet: Ramnerö, J. & Törneke, N. (2013). Beteendets ABC: En introduktion till behavioristisk psykoterapi. Studentlitteratur AB. 232 sidor.

Tillämpningsmomenten kräver att kursdeltagare, som underlag för undervisningen, har minst en pågående klientkontakt. Kontakten kan dock vara av olika former beroende på inom vilken verksamhet psykologen arbetar.

Examination och Betyg

Samtliga kursmoment examineras både skriftligt och genom uppvisande av praktiska färdigheter.
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Avgifter

Undervisning vid universitet är avgiftsfri.

Kurslitteratur

Utöver nedan angivna böcker kan det tillkomma artiklar, sökbara via Mittuniversitetets biblioteksdatabaser:

Moment I

Författare/red:   Baum, William M.
Titel:   Understanding behaviorism: Behavior, Culture, and Evolution.
Upplaga:   (senaste upplagan)
Förlag:   Wiley Blackwell

Författare/red:   O'Donohue, W. (Ed.)
Titel:   Learning and behavior therapy
Upplaga:   (senaste upplagan)
Förlag:   Pearson

Författare/red:   Skinner, B. F.
Titel:   About behaviorism
Upplaga:   (senaste upplagan)
Förlag:   Random house inc.

Författare/red:   Törneke, N.
Titel:   Relationsinramningsteori - RFT: Teori och klinisk tillämpning.
Upplaga:   (senaste upplagan)
Förlag:   Studentlitteratur AB

Moment II

Författare/red:   Dougher, M. J. (Ed.)
Titel:   Clinical behavior analysis
Upplaga:   (senaste upplagan)
Förlag:   Context press

Författare/red:   Umbreit, J., Ferro, J., Liaupsin C. J., & Lane, K. L.
Titel:   Functional Behavioral Assessment and Function-Based Intervention: An Effective, practical approach
Upplaga:   (senaste upplagan)
Förlag:   Pearson

Moment III

Författare/red:   Watson, D. L., & Tharp, R. G.
Titel:   Self-directed behavior: self-modification for personal adjustment.
Upplaga:   (senaste upplagan)
Förlag:   Wadsworth

Kursansvarig och Examinator

Kursansvarig är Andreas Karlsson, leg. psykolog, doktorand och mottagningsansvarig vid Mittuniversitetets psykologmottagning. Andreas är aktiv i styrelsen för Beteendeterapeutiska föreningen och har mångårig erfarenhet av att utbilda i inlärningsteori och beteendeanalys. Han har arbetat inom ett flertal kliniska verksamheter, och examineras som psykoterapeut i juni. 

Examinator är Örjan Sundin, leg psykolog och professor i klinisk psykologi vid Mittuniversitetet

Information och anmälan

Länk till anmälan och kursplan. Anmälan är öppen 15 mars till 15 april 2016.

När du söker ska du ladda upp din psykologlegitimation via ditt användarkonto på www.antagning.se, alltså på samma ställe som du gör din anmälan. Läs mer på den här länken: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/

För ytterligare information kontakta Andreas Karlsson via e-post.