Kursplan

Kursplan för Psykologi AV, Avancerad beteendeanalys för psykologer, 7,5 hp

Psychology Ma, Advanced behavior analysis for psychologists 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS042A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Avancerad beteendeanalys för psykologer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2015-03-19
 • Senast ändrad: 2015-03-19
 • Giltig fr.o.m: 2016-08-14

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter avseende klinisk beteendeanalys och funktionell analys av interaktioner mellan psykolog och klient.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagare kunna:

Kunskap och förståelse
• demonstrera en fördjupad förståelse för behaviorismen som filosofisk och vetenskapsteoretisk grund för beteendeanalys.
• på avancerad nivå kunna redogöra för centrala inlärningspsykologiska begrepp.

Färdigheter och förmåga
• applicera inlärningspsykologiska principer på ett flertal olika tillämpningsområden inom psykologer verksamhetsfält.
• genomföra funktionell analys av beteenden i relationen psykolog - klient.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera samhälleliga och individuella konsekvenser av ett behavioristiskt synsätt.
• identifiera och resonera kring etiska frågeställningar relaterade till psykologrollen utifrån en beteendeanalytisk kontext.

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment om vardera 2,5 hp. Stor vikt läggs vid integrering av teoretiska kunskaper och tillämpade färdigheter.

Moment I, Behaviorism och Inlärningsteori: Momentet innefattar den teoretiska grunden för kursen. Då kursen är en påbyggnadskurs efter psykologexamen förutsätts studerande ha grundläggande inlärningsteoretiska kunskaper inför kursstart. Momentet innefattar föreläsningar och litteraturstudier.

Moment II, Klinisk problemanalys: I detta moment appliceras de inlärningsteoretiska principerna på ett flertal tillämpningsområden. Momentet är i första hand färdighetsinriktat, och en stor bredd avseende tillämpningsområden eftersträvas.

Moment III, Funktionell analys av interaktioner mellan psykolog och klient: Momentet är fokuserat på eget arbete med funktionell analys av beteenden i interaktionen mellan psykolog och klient.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs psykologlegitimation. Deltagare förutsätts ha grundläggande kunskaper i kognitiv beteendeterapi och dess teoretiska grunder. Deltagare som inte har grundläggande utbildning i KBT, rekommenderas att inför kursstart ta del av följande litteratur för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet:
Ramnerö, J. & Törneke, N. (2013). Beteendets ABC: En introduktion till behavioristisk psykoterapi. Studentlitteratur AB. 232 sidor.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, tillämpningsövningar och seminarier. Tillämpningsmomenten kräver att den studerande, som underlag för undervisningen, har minst en pågående klientkontakt som den kliniska beteendeanalysen och funktionell analys av psykolog - klient kontakten kan baseras på. Kontakten kan dock vara av olika former beroende på inom vilken verksamhet psykologen arbetar.

Kursen ges på kvartsfart (25%) och genomförs på distans med 4 sammankomster, totalt 6 dagar, i Östersund. För godkänt betyg på kursen krävs fysisk närvaro vid minst 4 av de 6 kursdagarna.

Examination

Samtliga kursmoment examineras både skriftligt och genom uppvisande av praktiska färdigheter.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Baum, William M.
 • Titel: Understanding behaviorism: Behavior, Culture, and Evolution.
 • Förlag: Wiley Blackwell
 • Upplaga: (senaste upplagan)
 • Författare/red: Dougher, M. J. (Ed.)
 • Titel: Clinical behavior analysis
 • Förlag: Context press
 • Upplaga: (senaste upplagan)
 • Författare/red: O’Donohue, W. (Ed.)
 • Titel: Learning and behavior therapy
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: (senaste upplagan)
 • Författare/red: Skinner, B. F.
 • Titel: About behaviorism
 • Förlag: Random house inc.
 • Upplaga: (senaste upplagan)
 • Författare/red: Törneke, N.
 • Titel: Relationsinramningsteori - RFT: Teori och klinisk tillämpning.
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: (senaste upplagan)
 • Författare/red: Umbreit, J., Ferro, J., Liaupsin C. J., & Lane, K. L.
 • Titel: Functional Behavioral Assessment and Function-Based Intervention: An Effective, practical approach
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: (senaste upplagan)
 • Författare/red: Watson, D. L., & Tharp, R. G.
 • Titel: Self-directed behavior: self-modification for personal adjustment.
 • Förlag: Wadsworth
 • Upplaga: (senaste upplagan)
 • Författare/red: Woods, D. W., & Kanter, J. W.
 • Titel: Understanding behavior disorders: A Contemporary Behavioral Perspective.
 • Förlag: New Harbinger Publications
 • Upplaga: (senaste upplagan)
Tillkommer ett aktuellt kompendium av artiklar, sökbara via Mittuniversitetets biblioteksdatabaser. Omfattning c:a 200 sidor. Kompendiet uppdateras med aktuella tillägg till kursens litteratur och omfattar såväl klassiska artiklar som nyare forskningsrön och teoretiska artiklar.