Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7,5 hp

Psychology MA, Emotion in a Social and Cultural Perspective, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS067A
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-03-09
Fastställd: 2017-06-15
Senast ändrad: 2017-06-16
Giltig fr.o.m: 2017-08-27

Syfte

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för socialt och kulturellt inflytande på emotioner, liksom för emotionella aspekter på sociala och kulturella fenomen med betydelse för individ, grupp och samhälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för socialpsykologiska och kulturteoretiska perspektiv på emotion och relaterade fenomen.
- redogöra för relevant forskning inom området.

Färdigheter och förmåga
- föra ett fördjupat resonemang kring det sociala och kulturella inflytande på emotioner, liksom för emotionella aspekters betydelse för sociala och kulturella fenomen.
- tillämpa relevanta teorier och aktuell forskning på emotionsområdet på sociokulturella fenomen i samhället genom att formulera ett forskningsproblem med tillhörande hypotes samt föreslå en undersökningsdesign för detta ändamål.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- jämföra och kritiskt värdera giltigheten i kunskapsläget på emotionsområdet för dess bidrag till förståelse av mellanmänskliga fenomen.
- resonera kring etiska perspektiv rörande tillämpning av sociokulturella aspekter på emotionsområdet.

Innehåll

Kursen behandlar socialpsykologiska teoriperspektiv på samspelet mellan emotion och sociokulturella fenomen. Särskild vikt läggs vid förståelse av samtida mellanmänskliga och samhällsrelaterade frågor. Fokus läggs även på att värdera resultat av forskning på området, liksom de forskningsmetoder som används inom området.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi eller examen om minst 180 hp (i annat huvudområde) och 60 hp i psykologi eller 180 hp i psykologi (utan krav på avlagd examen).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt den kursplanen. Därefter överföres studenterna till aktuell kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Fiske, S.T.
Titel: Social beings: Core motives in social psychology.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Hoboken, NJ: Wiley.

Författare: Kitayama, S., & Park, H.
Artikeltitel: Cultural shaping of self, emotion and well-being: How does it work?
Tidskrift: Social and Personality Psychology Compass.
År/Volym/nr/sidor: 2007/1/1/202-222.

Författare/red: Lewis, M., Haviland-Jones, J.M., & Feldman Barrett, L. (Eds.)
Titel: Handbook of emotions.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: New York: Guilford Press.
Kommentar: Selected parts: Part IV: Social perspectives

Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.