Kursplan

Kursplan för Psykologi AV, Emotion inom psykopatologi, 7,5 hp

Psychology Ma, Emotion and Psychopathology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS063A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotion inom psykopatologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Fastställd: 2017-05-05
 • Senast ändrad: 2019-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2019-09-02

Syfte

Kursens syfte är att knyta samman centrala temata inom emotionsforskningen med områdena klinisk psykologi och psykiatri. Emotionella processers roll i psykopatologi och hur emotionella processer kan förändras under behandling undersöks ur teoretiska och tillämpade perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• Benämna, förstå och beskriva generella psykologiska processer av central vikt för psykopatologi med tonvikt på hur de skiljer sig från diagnostisk topografi eller psykologiska behandlingsmodeller
• Benämna, förstå och beskriva såväl processer av relevans för all psykopatologi som processer av relevans
för specifika tillstånd

Färdigheter och förmåga
• Med utgångspunkt i emotionsforskningen identifiera och föreslå potentiella utvecklingsmöjligheter för existerande behandlingsmodeller och psykologisk behandling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Identifiera och värdera potentiella etiska och praktiska konsekvenser av olika teoretiska modeller och sätt att beskriva det mänskliga psyket och emotion
• Identifiera och värdera specifika forskningsetiska frågor som väcks i studiet av emotion i kliniska sammanhang

Innehåll

Studenterna arbetar med kursens temata i individuella uppgifter och grupparbeten. Kursen ger studenten en möjlighet att öka kunskapen om transnationell research, psykiatrisk diagnostik och behandlingsmodeller från klinisk psykologi.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområde psykologi eller examen om minst 180 hp (i annat huvudområde ) och 60 hp i psykologi eller 180 hp i psykologi (utan krav på avlagd examen). Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

1000: PS063A, Emotion inom psykopatologi, MA, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Examination sker på engelska.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från Mittuniversitetet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge en anpassad examination.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt den kursplanen. Därefter överföres studenterna till aktuell kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barrett, F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
 • Titel: Handbook of Emotions.
 • Förlag: Guilford Publications.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Selected parts (chapter 38, 39, 42, & 49)
 • Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
 • Titel: Handbook of affective sciences.
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Selected parts (Chapter 7, 35, 48-54).
Research articles, as instructed by the teacher. Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning.
Övrig information
Kursen ges på engelska.