Kursplan

Kursplan för Psykologi AV, Emotion och arbetsliv, 7,5 hp

Psychology MA, Emotion and Work, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS066A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotion och arbetsliv
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Fastställd: 2017-05-05
 • Senast ändrad: 2019-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2019-09-02

Syfte

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse av den roll emotioner har i arbetslivet, exempelvis emotionell intelligens och välbefinnande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för effekter av emotioner på arbetsplatsen.
• redogöra för relevanta forskning av emotionell kompetens, arbetsliv, hälsa och arbetsprestation.

Färdigheter och förmåga
• identifiera och diskutera olika teoretiska utgångspunkter gällande emotionell kompetens och välbefinnande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att identifiera och analysera eventuella effekter av emotionell kompetens i arbetslivet och i förhållande till välbefinnande.

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om emotioners betydelse i arbetslivet, gällande emotionell kompetens och välbefinnande, med betydelse för individ och grupp.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområde psykologi eller examen om minst 180 hp (i annat huvudområde ) och 60 hp i psykologi eller 180 hp i psykologi (utan krav på avlagd examen). Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Examination sker på engelska.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från Mittuniversitetet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge en anpassad examination.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt den kursplanen. Därefter överföres studenterna till aktuell kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barrett, F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
 • Titel: Handbook of Emotions.
 • Förlag: Guilford Publications.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Valda delar (selected parts)
 • Författare/red: Lord, G.R., Klimoski, J.R., & Kanfer, R. (Ed)
 • Titel: Emotions in the Workplace: Understanding the Structure and Role of Emotions in Organizational Behavior.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: ISBN: 978-0-7879-5736-0
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisningar. Research articles, as instructed by the teacher.
Övrig information
Kursen ges på engelska.