Kursplan för Psykologi AV, Emotion och beslutsfattande, 7,5 hp

Psychology MA, Emotion and Decision-Making, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS065A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotion och beslutsfattande
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Fastställd: 2017-05-05
 • Senast ändrad: 2019-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2019-09-02

Syfte

Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap om hur människor i beslutsfattande situationer påverkas av emotioner och hur emotioner påverkar beslutsfattandet på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för grundläggande förklaringsmodeller till hur emotioner påverkar beslutsfattande hos individer-, i grupp och på samhällsnivå.
- Kunna ge en övergripande beskrivning av forskningsfältet.
- Redogöra för vetenskapliga metoder tillämpade på emotion och beslutsfattande.

Färdigheter och förmåga
- Diskutera sambandet mellan emotion och beslutsfattande utifrån olika psykologiska perspektiv samt emotionsteori och kunna applicera dessa på aktuella samhällsfrågor.
- Kunna relatera forskningsmetoder till relevanta emotionsteorier och ha förmågan att koppla dessa till beslutsfattande.
- Utifrån teoretisk grund kunna designa en vetenskaplig studie inom emotion och beslutsfattande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera och förhålla sig till användbarheten i olika förklaringsmodeller och teorier inom emotion och beslutsfattande.
- Reflektera över samt förhålla sig till forskningsetiska aspekter.
- Reflektera över och värdera användbarheten av olika forskningsmetoder utifrån vald problemformulering.

Innehåll

Kursen syftar till att studenten ska värdera och analysera teorier inom emotion och beslutsfattande. Hur emotioner påverkar individer och människor i grupp diskuteras och problematiseras på lärandeforum och genom webbföreläsningar. Vidarediskuteras och problematiseras området utifrån olika relevanta teorier och förklaringsmodeller. Sambandet mellan emotion och beslutsfattande på individ, grupp och samhällsnivå analyseras och problematiseras.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområde psykologi eller examen om minst 180 hp (i annat huvudområde ) och 60 hp i psykologi eller 180 hp i psykologi (utan krav på avlagd examen). Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

1000: PS065A, Emotion och beslutsfattande, MA, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Examination sker på engelska.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från Mittuniversitetet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge en anpassad examination.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt den kursplanen. Därefter överföres studenterna till aktuell kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Davidson, K., Scherer, K.R., & Goldsmith, H. (Eds.)
 • Titel: Handbook of affective science.
 • Förlag: New York: Oxford University Press.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Selected part: Loewenstein, G., & Lerner, J. S. (2003). The role of affect in decision making.
 • Författare/red: De Houwer, J., & Hermans, D. (Eds)
 • Titel: Cognition and Emotion.
 • Förlag: Psychology press: Hove and New York
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Selected part: Blanchette, I., & Richards, A. (2010). The influence of affect on higher level cognition: A review of research on interpretation, judgement, decision making and reasoning.
 • Författare/red: Hardman, D.
 • Titel: Judgment and decision making: psychological perspectives. BPS textbooks in psychology.
 • Förlag: Chinchester: BPS Blackwell.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Författare/red: Huddy, L., Sears, D. O., & Levy, J. S. (Eds.)
 • Titel: The oxford handbook of political psychology.
 • Förlag: Oxford University Press, New York, NY
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Selected part: Brader, T., & Marcus, G. E. (2013). Emotion and political psychology.
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.
Övrig information
Kursen ges på engelska.