Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi AV, Emotion och biologi, 7,5 hp

Psychology, MA, The Biology of Emotions, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS059A
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Emotion och biologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-09
Fastställd: 2016-09-27
Senast ändrad: 2016-09-27
Giltig fr.o.m: 2017-01-15

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om emotioners biologiska bas med avseende på samverkande strukturer i centrala delar av nervsystemet och perifer aktivitet, samt fördjupade kunskaper om specifika emotionella processer med fokus på funktion, dysfunktion och neuroplasticitet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
• ha grundläggande kunskaper om nervsystemets struktur och funktion, samt om neurokemisk och hormonell kommunikation.
• ha fördjupade kunskaper om biologiska processer i hjärnan och kroppen som korresponderar till emotionella och motivationella processer.
• kunna förstå emotioner i ett biologiskt funktionellt perspektiv.

Färdigheter och förmåga
• kunna relatera psykologisk problematik till dysfunktion i den biologiska organismen.
• kunna relatera psykofysiologisk mätning av emotionella upplevelser till aktiva biologiska processer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till dysfunktion i ett biologiskt perspektiv med utgångspunkt från inlärning och neuroplasticitet.
• kunna förhålla sig till samt värdera möjligheter och begränsningar inom den biopsykologiska forskningen.

Innehåll

Kursen ger en översiktlig introduktion av nervsystemets struktur, funktion och kommunikation, som sedan övergår i en mer detaljerad beskrivning av biologiska processer som är involverade i basala motivationella och emotionella tillstånd. Kunskaper inom det biopsykologiska fältet kommer att relateras till både central och perifer mätning. Kursen har ett visst fokus på funktion och dysfunktion i ett biologiskt perspektiv med utgångpunkten att hjärnan är plastisk. Fokus läggs även på att värdera resultat av neurovetenskaplig forskning; att identifiera metodologiska styrkor och svagheter relaterade till särskilda frågeställningar.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) i huvudområdet psykologi med ett examensarbete/självständigt arbete (om 15 hp) eller motsvarande utländsk examen. I de fall sökande saknar kandidatexamen i psykologi görs enskild bedömning. Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Vid individuell bedömning av behörighet, granskas om den sökande har tillräckliga akademiska meriter i psykologi, för att kunna tillgodogöra sig ämnet på en avancerad nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Barrett. F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
Titel: Handbook of Emotions.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Guilford Publications.
Kommentar: Selected parts

Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
Titel: Handbook of Affective Sciences.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Oxford: University press.
Kommentar: Selected parts

Författare/red: Panksepp, J.
Titel: Affective Neuroscience. The Foundations of Human and Animal Emotions.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Oxford: University Press.
Kommentar: Primary litterature

Författare/red: Sander, D., & Scherer, R.K.
Titel: The Oxford Companion to Emotion and the Affective Sciences.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Oxford: University press.
Kommentar: Dictionary

Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.