Psykologi AV, Emotion och hälsa, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi AV, Emotion och hälsa, 7,5 hp

Psychology MA, Emotion and Health, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS101A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotion och hälsa
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-04-06
 • Fastställd: 2021-04-16
 • Senast ändrad: 2021-04-16
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Kursen syftar till att introducera området emotion och hälsa inom ramen för hälsopsykologi och beteendemedicin. Emotion relateras till hälsa både som prediktor och i termer av emotionella konsekvenser av hälso-relaterade problem. Vidare syftar kursen till att ge kunskap om och förståelse för olika teorier som belyser relationen mellan emotion och utveckling, samt vidmakthållande av hälso-relaterade problem såsom smärta, sömn, immunologiska avvikelser och hjärt-kärl sjukdom. Dessutom presenteras emotionella konsekvenser av ohälsa och dubbelriktade mekanismer diskuteras.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• visa förståelse för hur samspelet mellan emotionella och fysiologiska processer kan påverka individens fysiska hälsa, upplevelse av symtom samt allmänna funktion
• kunna ge en övergripande beskrivning av forskningsfältet emotion och hälsa

Färdigheter och förmåga
• redogöra för fysiologiska skeenden av relevans för emotionell hälsa
• redogöra för emotionella mekanismer med betydelse för vidmakthållande och prognos vid fysiska sjukdomstillstånd
• föra ett fördjupat resonemang kring det reciproka förhållandet mellan emotion och hälsa
• vid ett givet hälsopsykologiskt problem kunna beskriva och exemplifiera sambandet mellan emotion och fysiologi gällande problemets uppkomst, utveckling och framtida prognos

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att värdera de olika responssystemens innebörd för olika typer av hälso- och eller sjukdomstillstånd såsom smärta, sömnproblem, immunologiska avvikelser och hjärt-kärl sjukdom
• jämföra och kritiskt diskutera olika vetenskapliga metoders relevans för att studera emotionella mekanismer vid hälso- och/eller sjukdomstillstånd.

Innehåll

Kursen placerar emotion i relation till hälsa inom ramen för hälsopsykologiska och beteendemedicinska perspektiv. Under kursen ges en genomgång av den kunskap som finns kring samspelet mellan fysiologiska och emotionella skeenden med betydelse för hälsa i stort och i detalj för specifika sjukdomstillstånd såsom kronisk smärta, stress, hjärt-kärlsjukdom. Kunskapsläget presenteras kring hur endokrina och immunologiska processer påverkas av emotionella skeenden och hur kommunikationen mellan de olika systemen påverkas av yttre och inre förändringar. Sambanden beskrivs i termer av dubbelriktade mekanismer där t.ex. stress ökar sårbarheten för en rad fysiska sjukdomstillstånd och hur immunsystemet samtidigt utgör en aktiv agent när det gäller påverkan på sinnesstämning och emotionella upplevelser.

Under kursen läggs stor vikt vid att undersöka på vilket sätt grundforskning kring både emotionella processer och fysiologiska mekanismer kan bidra till att besvara frågeställningar kring hur vi på bästa sätt kan förklara sambanden mellan emotion och hälsa samt ohälsa.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

1000: PS101A, Emotion och hälsa, MA, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Examination sker på engelska.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS061A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barrett. F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
 • Titel: Handbook of Emotions.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Guilford Publications.
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
 • Titel: Handbook of affective sciences.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Fink, G.
 • Titel: Stress Science, Neuroendocrinology
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Academic Press.
 • Kommentar: E-book: ISBN 9780123785718
 • Författare: Linton, S.J.L.
 • Artikeltitel: A Transdiagnostic Approach to Pain and Emotion.
 • Tidskrift: 2013/18(2)/82–103.
 • År/Volym/nr/sidor: J Appl Biobehav Res.
 • Författare/red: Sternberg, E. M.
 • Titel: The Balance Within: The Science Connecting Health and Emotion.
 • Upplaga: 2001
 • Förlag: W.H.Freeman & Co Ltd.
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning.

Sidan uppdaterades 2021-04-27