Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp

Psychology, MA, Emotion and Cognition, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS055A
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Emotion och kognition
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-03-09
Fastställd: 2016-09-16
Senast ändrad: 2016-09-16
Giltig fr.o.m: 2016-08-29

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en djupare förståelse för samspelet mellan emotionella och kognitiva processer, samt att ge en översiktlig kartläggning över detta mycket breda och mångfacetterade forskningsfält.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva skeenden i vilka samspelet mellan emotionella och kognitiva processer påverkar individens sätt att ta in och bearbeta information, likväl som hur det påverkar individens beteende och högre kognitiva funktioner.
• kunna ge en övergripande beskrivning av forskningsfältet.

Färdigheter och förmåga
• kunna relatera aktuella forskningsmetoder till relevanta teorier.
• kunna identifiera och diskutera kritiska frågor inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att värdera forskningsmetoder som används i relation till frågeställning och teoretiska antaganden.

Innehåll

Kursen ger en bred introduktion av teoretiska aspekter rörande samspelet mellan emotion och kognition med betoning på en översiktlig kartläggning av forskningsfältet. Mer fundamentala, och kanske kontroversiella, ämnen (så som medvetande, autonomi och definitionsproblematik) kommer att diskuteras djupare med utgångspunkt i olika teoretiska antaganden.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) i huvudområdet psykologi med ett examensarbete/självständigt arbete (om 15 hp) eller motsvarande utländsk examen. I de fall sökande saknar kandidatexamen i psykologi görs enskild bedömning. Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt.
Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

Kursen lärandemål examineras både skiftligt och genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Barrett. F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
Titel: Handbook of Emotions.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Guilford Publications.
Kommentar: Selected parts

Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
Titel: Handbook of affective sciences.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Oxford: University press.
Kommentar: Selected parts

Författare/red: De Houwer, J., & Hermans, D. (Eds)
Titel: Cognition & Emotion, Reviews of current research and theories.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Psychology Press Ltd.
Kommentar: Primary litterature

Författare/red: Sander, D., & Scherer, R.K.
Titel: The Oxford Companion to emotion and the affective sciences.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Oxford: University press.
Kommentar: Dictionary

Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.