Psykologi AV, Emotionsteorier, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Psykologi AV, Emotionsteorier, 7,5 hp

Psychology MA, Emotion Theory, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS098A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotionsteorier
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-04-06
 • Fastställd: 2021-04-16
 • Senast ändrad: 2021-04-16
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till klassiska och nutida emotionsteorier, samt att det empiriska stödet för olika emotionsteorier kommer att utvärderas.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera, förstå och beskriva kopplingen mellan olika emotionsteorier (forskningstraditioner) och empiriska tillvägagångssätt vid studiet av emotioner.
• kunna identifiera, förstå och beskriva centrala begrepp och aspekter inom olika emotionsteorier.
• kunna förstå och beskriva hur centrala begrepp och aspekter inom olika emotionsteorier kan tillämpas inom valda områden t.ex. hälsa, utbildning eller arbetspsykologi.

Färdigheter och förmåga
• visa färdighet i att söka, finna, samt rapportera kompletterande information om olika emotionsteorier.
• visa färdighet i att söka, finna, samt rapportera empiriska resultat som ger stöd för eller emot olika emotionsteorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån aktuell forskning inom området, muntligt och skriftligt, kunna diskutera och argumentera, för och emot begrepp och aspekter som är centrala inom olika emotionsteorier.

Innehåll

I aktuell kurs studeras främst de mest centrala emotionsteorierna. Historiska och nutida aspekter, med fokus på centrala frågor inom och mellan olika emotionsteorier och hur dessa är relaterade till empiriska upptäckter beaktas.
Implikationer mellan olika emotionsteorier och valda forskningsfrågor kommer att lyftas. Studenten kommer att fördjupa sig inom valda emotionsteorier via individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt.
Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

1000: PS098A, Emotionsteorier MA, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen lärandemål examineras både skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online.

Examination sker på engelska.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS052A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barrett. F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
 • Titel: Handbook of Emotions.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Guilford Publications.
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Cornelius, R.
 • Titel: The science of emotion. Research and tradition in the psychology of emotion.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: NJ: Prentice-Hall.
 • Kommentar: Primary litterature
 • Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
 • Titel: Handbook of affective sciences.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Fox, E.
 • Titel: Emotion Science. Cognitive and Neuroscientific Approaches to Understanding Human Emotions.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: UK: Palgrave Macmillan.
 • Kommentar: Primary litterature
 • Författare/red: Sander, D., & Scherer, R.K.
 • Titel: The Oxford Companion to emotion and the affective sciences.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Kommentar: Dictionary
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.

Sidan uppdaterades 2021-04-19