Psykologi AV, Emotionsteorier, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Psykologi AV, Emotionsteorier, 7,5 hp

Psychology MA, Emotion Theory, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS098A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotionsteorier
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Fastställd: 2021-04-16
 • Senast ändrad: 2023-09-14
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-05

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till klassiska och nutida emotionsteorier, samt att det empiriska stödet för olika emotionsteorier kommer att utvärderas.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
• Kunna identifiera och beskriva kopplingen mellan olika emotionsteorier (forskningstraditioner) och empiriska tillvägagångssätt vid studiet av emotioner.
• Kunna identifiera och beskriva centrala begrepp och aspekter inom olika emotionsteorier.
• Kunna beskriva hur centrala begrepp och aspekter inom olika emotionsteorier kan tillämpas inom valda områden t.ex. hälsa, utbildning eller
arbetspsykologi.

Färdigheter och förmåga
• Visa färdighet i att söka, finna, samt rapportera (i en vetenskaplig skrivstil) kompletterande information om olika emotionsteorier.
• Visa färdighet i att söka, finna, samt rapportera (i en vetenskaplig skrivstil) empiriska resultat som ger stöd för eller emot olika emotionsteorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån aktuell forskning inom området, muntligt och skriftligt (i en vetenskaplig skrivstil), kunna diskutera och argumentera, för och emot begrepp och aspekter som är centrala inom olika emotionsteorier.

Innehåll

I aktuell kurs studeras främst de mest centrala emotionsteorierna. Historiska och nutida aspekter, med fokus på centrala frågor inom och mellan olika
emotionsteorier och hur dessa är relaterade till empiriska upptäckter beaktas. Implikationer mellan olika emotionsteorier och valda forskningsfrågor kommer att lyftas. Studenten kommer att fördjupa sig inom valda emotionsteorier via individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges i första hand på distans (dvs genom online föreläsningar, seminarier och interaktioner, samt genom individuella och gruppuppgifter som ska lämnas in online). Kursen inkluderar även ett obligatorisk personligt deltagande i en sammankomst, som äger rum i slutet av kursen, på campus i Östersund (Sverige), och varar i två dagar. I sammankomsten ingår 1. en muntlig presentation (tentamen), relaterad till kursens slutuppgift. 2. deltagande i en konferens inom området emotionspsykologi.

All undervisning är examinationsgrundande och vid schemalagda examinationer är det obligatorisk närvaro. Det krävs att studenterna aktivt använder universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och studenterna kommer att hitta viktig information som behövs för att genomföra kursen i kursrummet.

Examination

1101: Inlämningsuppgifter, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2101: Seminarier, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3101: Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras på tre sätt:
1. Genomförande av inlämningsrapporter (t.ex. besvara frågor, inlämnade av uppsatser eller andra individuella eller grupparbeten),
2. Aktivt deltagande i online-seminarier och diskussioner (t.ex. ställa frågor, bidra till diskussioner, muntliga redovisningar av individuella och gruppuppgifter),
3. Skriftlig slutuppgift (t.ex. förslag till ett forskningsprojekt eller s.k. ”review”) och muntlig presentation (t.ex. diskussion av egna och andra studenters slutuppgifter som en del av mötet på campus, posterpresentation och andra bidrag till konferensen). Omexamintionstillfälle för muntlig presentation ges i samband med nästa campusträff. Giltig frånvaro vid examination för muntlig presentation (på grund av laga förfall) kan ersättas med en muntlig presentation på ett kompletterande seminarium.

Examination sker på engelska.

Slutbetyg på kursen erhålls när samtliga examinationsmoment på kursen är godkända.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Kursbevis, tillgodoräknande, överklaganden mm regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS052A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Cornelius, R.
 • Titel: The science of emotion. Research and tradition in the psychology of emotion.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: NJ: Prentice-Hall.
 • Författare/red: Fox, E.
 • Titel: Emotion Science. Cognitive and Neuroscientific Approaches to Understanding Human Emotions.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: UK: Palgrave Macmillan.

Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning.

Sidan uppdaterades 2023-09-14