Kursplan

Kursplan för Psykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering, 7,5 hp

Psychology, MA, Emotion Expression, Perception, and Regulation, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS054A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-03-09
 • Fastställd: 2016-09-16
 • Senast ändrad: 2018-09-28
 • Giltig fr.o.m: 2018-09-28

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en introduktion i klassisk forskning och aktuell forskningsutveckling inom området emotionsuttryck, perception och emotionsreglering. Kopplingar mellan emotionsteori och tillämpad forskning kommer även att göras.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera och beskriva kopplingen mellan emotionsteori (olika forskningstraditioner) och olika tillvägagångssätt vid studiet av hur emotioner uttrycks, uppfattas samt regleras.
• kunna identifiera och beskriva centrala begrepp och aspekter inom områdena emotionsuttryck, emotionsigenkänning samt emotionsreglering.
• kunna beskriva hur centrala begrepp och aspekter relaterade till, emotionsuttryck, emotionsigenkänning samt emotionsreglering, kan tillämpas inom valda områden t.ex. hälsa, utbildning eller arbetspsykologi.

Färdigheter och förmåga
• visa färdighet i att söka, finna, samt rapportera den senaste utvecklingen inom forskningsområdet emotionsuttryck, emotionsigenkänning samt emotionsreglering.
• visa färdighet i att söka, finna, samt rapportera tillämpad forskning inom emotionsuttryck, emotionsigenkänning samt emotionsreglering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att muntligt och skriftligt, värdera och diskutera aktuell utveckling, och tillämpning av forskning inom områdena emotionsuttryck, emotionsigenkänning samt emotionsreglering.

Innehåll

Den aktuella kursen fokuserar främst på icke-verbala emotionsuttryck. Studier av emotionsuttryck och perception av emotion beaktas med betoning på kommunikation. Fokus vilar på evolutionär/biologisk relevans för emotionsuttryck likväl som dess sociala relevans. Emotionsreglering beaktas främst i relation till emotionsuttryck, men även i relation till känslor och fysiologi. Implikationer för emotionsreglering på psykisk och fysisk hälsa beaktas. Studenten kommer att fördjupa sig inom valda teorier via individuella- och gruppuppgifter.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt.
Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

Kursen lärandemål examineras både skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online.

Examination sker på engelska.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barrett. F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
 • Titel: Handbook of Emotions.
 • Förlag: Guilford Publications.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
 • Titel: Handbook of affective sciences.
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Gross, J. J.
 • Titel: Handbook of emotion regulation.
 • Förlag: NY: Guilford Press.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Primary litterature
 • Författare/red: Russell, J. A., & Fernández-Dols, J. M.
 • Titel: The Psychology of Facial Expression. 1st ed.
 • Förlag: Cambridge University Press. Cambridge Books Online.
 • Upplaga: 1997
 • Kommentar: Primary litterature
 • Författare/red: Sander, D., & Scherer, R.K.
 • Titel: The Oxford Companion to emotion and the affective sciences.
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Kommentar: Dictionary
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.
Övrig information
Kursen ges på engelska.