Psykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Psykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering, 7,5 hp

Psychology MA, Emotion Expression, Perception and Regulation, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS099A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-04-06
 • Fastställd: 2021-04-16
 • Senast ändrad: 2021-04-16
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en introduktion i klassisk forskning och aktuell forskningsutveckling inom området emotionsuttryck, perception och emotionsreglering. Kopplingar mellan emotionsteori och tillämpad forskning kommer även att göras.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera och beskriva kopplingen mellan emotionsteori (olika forskningstraditioner) och olika tillvägagångssätt vid studiet av hur emotioner uttrycks, uppfattas samt regleras.
• kunna identifiera och beskriva centrala begrepp och aspekter inom områdena emotionsuttryck, emotionsigenkänning samt emotionsreglering.
• kunna beskriva hur centrala begrepp och aspekter relaterade till, emotionsuttryck, emotionsigenkänning samt emotionsreglering, kan tillämpas inom valda områden t.ex. hälsa, utbildning eller arbetspsykologi.

Färdigheter och förmåga
• visa färdighet i att söka, finna, samt rapportera den senaste utvecklingen inom forskningsområdet emotionsuttryck, emotionsigenkänning samt emotionsreglering.
• visa färdighet i att söka, finna, samt rapportera tillämpad forskning inom emotionsuttryck, emotionsigenkänning samt emotionsreglering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att muntligt och skriftligt, värdera och diskutera aktuell utveckling, och tillämpning av forskning inom områdena emotionsuttryck, emotionsigenkänning samt emotionsreglering.

Innehåll

Den aktuella kursen fokuserar främst på icke-verbala emotionsuttryck. Studier av emotionsuttryck och perception av emotion beaktas med betoning på kommunikation. Fokus vilar på evolutionär/biologisk relevans för emotionsuttryck likväl som dess sociala relevans. Emotionsreglering beaktas främst i relation till emotionsuttryck, men även i relation till känslor och fysiologi. Implikationer för emotionsreglering på psykisk och fysisk hälsa beaktas. Studenten kommer att fördjupa sig inom valda teorier via individuella- och gruppuppgifter.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt.
Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

1000: PS099A, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering MA, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen lärandemål examineras både skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online.

Examination sker på engelska.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS054A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barrett. F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
 • Titel: Handbook of Emotions.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Guilford Publications.
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
 • Titel: Handbook of affective sciences.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Gross, J. J.
 • Titel: Handbook of emotion regulation.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: NY: Guilford Press.
 • Kommentar: Primary litterature
 • Författare/red: Russell, J. A., & Fernández-Dols, J. M.
 • Titel: The Psychology of Facial Expression. 1st ed.
 • Upplaga: 1997
 • Förlag: Cambridge University Press. Cambridge Books Online.
 • Kommentar: Primary litterature
 • Författare/red: Sander, D., & Scherer, R.K.
 • Titel: The Oxford Companion to emotion and the affective sciences.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Kommentar: Dictionary
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.

Sidan uppdaterades 2021-04-19