Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi AV, Emotionsutveckling, 7,5 hp

Psychology, MA, Emotion Development, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS057A
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Emotionsutveckling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-09
Fastställd: 2016-09-27
Senast ändrad: 2016-09-27
Giltig fr.o.m: 2017-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en inblick i människans emotionella utveckling. Kursen går närmare in på emotionspsykologiska erfarenheter, uttryck och förståelse av emotioner och emotionsreglering. Vidare lyfts hur emotionella processer förändras genom livet, hur emotionsprocesserna utvecklas och mognar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


Kunskap och förståelse

• förstå och beskriva hur uttryck, förståelse och reglering av emotioner uppkommer och modifieras genom livet

• förstå och beskriva centrala ämnen och teorier i kontexten av emotionsutveckling genom livet


Färdighet och förmåga

• relatera aktuella forskningsområden i ämnet till relevanta teorier i kontexten av emotionell utvecklingspsykologin genom livet

• identifiera och diskutera aktuella ämnen och teorier i kontexten av emotionsutveckling genom livet


Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Värdera olika forskningsmetoder, som används vid studier av den livslånga emotionella utvecklingen

Innehåll

Kursen kommer att presentera olika teoretiska aspekter gällande interaktionen mellan emotion och utveckling under livsloppet med betoning på aktuell forskning.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) i huvudområdet psykologi med ett examensarbete/självständigt arbete (om 15 hp) eller motsvarande utländsk examen. I de fall sökande saknar kandidatexamen i psykologi görs enskild bedömning. Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Vid individuell bedömning av behörighet, granskas om den sökande har tillräckliga akademiska meriter i psykologi, för att kunna tillgodogöra sig ämnet på en avancerad nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Barrett. F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
Titel: Handbook of Emotions.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Guilford Publications.
Kommentar: Selected parts

Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
Titel: Handbook of affective sciences.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Oxford: University press.
Kommentar: Selected parts

Författare/red: Various authors. Olika författare.
Titel: TBA. Meddelas vid kursstart.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Wiley.
Kommentar: An electronic compendium with selected chapters from various books will be available for purchase. Ett elektroniskt kompendium med utvalda kapitel från olika böcker kommer att vara tillgängligt för försäljning.

Referenslitteratur

Författare/red: Berk, L. E.
Titel: Development Through the Lifespan.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Pearson.
Kommentar: Selected parts.

Research articles, as instructed by the teacher. Forskningsartiklar, enligt lärares anvisning.