Psykologi AV, Emotionsutveckling, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Psykologi AV, Emotionsutveckling, 7,5 hp

Psychology MA, Emotion Development, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS108A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Emotionsutveckling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-04-06
 • Fastställd: 2021-09-30
 • Senast ändrad: 2021-09-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en inblick i människans emotionella utveckling. Kursen går närmare in på emotionspsykologiska erfarenheter, uttryck och förståelse av emotioner och emotionsreglering. Vidare lyfts hur emotionella processer förändras genom livet, hur emotionsprocesserna utvecklas och mognar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:


Kunskap och förståelse

• förstå och beskriva hur uttryck, förståelse och reglering av emotioner uppkommer och modifieras genom livet

• förstå och beskriva centrala ämnen och teorier i kontexten av emotionsutveckling genom livet


Färdighet och förmåga

• relatera aktuella forskningsområden i ämnet till relevanta teorier i kontexten av emotionell utvecklingspsykologin genom livet

• identifiera och diskutera aktuella ämnen och teorier i kontexten av emotionsutveckling genom livet


Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Värdera olika forskningsmetoder, som används vid studier av den livslånga emotionella utvecklingen

Innehåll

Kursen kommer att presentera olika teoretiska aspekter gällande interaktionen mellan emotion och utveckling under livsloppet med betoning på aktuell forskning.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

1000: PS108A, Emotionsutveckling, MA, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Examination sker på engelska.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS057A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barrett. F.L., Lewis, M., & Haviland-Jones, M.J.
 • Titel: Handbook of Emotions.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Guilford Publications.
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Davidson, J.R., Scherer, K.R., & Goldsmith, H.H.
 • Titel: Handbook of affective sciences.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Oxford: University press.
 • Kommentar: Selected parts
 • Författare/red: Various authors. Olika författare.
 • Titel: TBA. Meddelas vid kursstart.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Wiley.
 • Kommentar: An electronic compendium with selected chapters from various books will be available for purchase. Ett elektroniskt kompendium med utvalda kapitel från olika böcker kommer att vara tillgängligt för försäljning.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Berk, L. E.
 • Titel: Development Through the Lifespan.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Pearson.
 • Kommentar: Selected parts.
Forskningsartiklar, enligt lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2021-09-22