Kursplan

Kursplan för Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp

Psychology, MA, Research Method I, Statistics and Research Design, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS056A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-03-09
 • Fastställd: 2016-09-16
 • Senast ändrad: 2016-09-16
 • Giltig fr.o.m: 2016-08-29

Syfte

Kursen syftar till att ge en solid bas gällande forskningsmetoder inom psykologi och kvantitativ statistisk analys.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera och beskriva grundläggande forskningsmetoder inom det psykologiska forskningsfältet.
• kunna beskriva principerna bakom användandet av ANOVA, multipel regressionsanalys samt faktoranalys.

Färdigheter och förmåga
• visa förmåga att välja adekvat forskningsmetod baserat på forskningsfråga.
• visa färdighet i att kunna avgöra när en ANOVA, multipel regressionsanalys eller faktoranalys är lämpligast, samt visa förmåga att applicera och evaluera erhållna resultat.
• visa färdighet i att använda statistiska program (t.ex. SPSS) för att köra och tolka ANOVA, multipel regressionsanalys samt faktoranalys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt utvärdera metodologiska aspekter vid olika typer av emotionsforskning samt att förhålla sig till hot mot validitet.

Innehåll

Kursen ger kunskap om olika forskningsmetoder som används inom psykologi och särskild vikt läggs vid att identifiera och diskutera de mer frekventa hoten mot validitet som kan förekomma inom olika studier. Studenten tränas i att kritiskt utvärdera olika typer av forskningsstudier inom fältet för emotionspsykologi.
Vidare ger kursen även färdighet i att använda statistiska program och att tolka resultat från variansanalys, multipel regressionsanalys samt faktoranalys.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) i huvudområdet psykologi med ett examensarbete/självständigt arbete (om 15 hp) eller motsvarande utländsk examen. I de fall sökande saknar kandidatexamen i psykologi görs enskild bedömning. Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt.
Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

Kursen lärandemål examineras både skiftligt och genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Coolican, H.
 • Titel: Research methods and statistics in psychology.
 • Förlag: Psychology Press.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Författare/red: Shadish, W.R., Cook, T.D., & Campbell, D.T.
 • Titel: Experimental and Quasi-experimental designs for generalized causal inference.
 • Förlag: Wadsworth Cengage Learning.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.