Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp

Psychology MA, Research Method I, Statistics and Research Design, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS100A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-04-06
 • Fastställd: 2021-04-16
 • Senast ändrad: 2021-04-16
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Kursen syftar till att ge en solid bas gällande forskningsmetoder inom psykologi och kvantitativ statistisk analys.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera och beskriva grundläggande forskningsmetoder inom det psykologiska forskningsfältet.
• kunna beskriva principerna bakom användandet av ANOVA, multipel regressionsanalys samt faktoranalys.

Färdigheter och förmåga
• visa förmåga att välja adekvat forskningsmetod baserat på forskningsfråga.
• visa färdighet i att kunna avgöra när en ANOVA, multipel regressionsanalys eller faktoranalys är lämpligast, samt visa förmåga att applicera och evaluera erhållna resultat.
• visa färdighet i att använda statistiska program (t.ex. SPSS) för att köra och tolka ANOVA, multipel regressionsanalys samt faktoranalys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt utvärdera metodologiska aspekter vid olika typer av emotionsforskning samt att förhålla sig till hot mot validitet.

Innehåll

Kursen ger kunskap om olika forskningsmetoder som används inom psykologi och särskild vikt läggs vid att identifiera och diskutera de mer frekventa hoten mot validitet som kan förekomma inom olika studier. Studenten tränas i att kritiskt utvärdera olika typer av forskningsstudier inom fältet för emotionspsykologi.
Vidare ger kursen även färdighet i att använda statistiska program och att tolka resultat från variansanalys, multipel regressionsanalys samt faktoranalys.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt.
Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

1000: PS100A, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign MA, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen lärandemål examineras både skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online.

Examination sker på engelska.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS056A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Coolican, H.
 • Titel: Research methods and statistics in psychology.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Psychology Press.
 • Författare/red: Shadish, W.R., Cook, T.D., & Campbell, D.T.
 • Titel: Experimental and Quasi-experimental designs for generalized causal inference.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Wadsworth Cengage Learning.
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.

Sidan uppdaterades 2021-04-19