Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7,5 hp

Psychology, MA, Research method II, Research Methods in Emotion Psychology, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS058A
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-09
Fastställd: 2016-11-11
Senast ändrad: 2016-11-11
Giltig fr.o.m: 2017-01-15

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap gällande de olika metoder som används inom emotionsforskning. Dels metoder för att framkalla emotionella reaktioner, och dels metoder för att evaluera dessa reaktioner med hjälp av självskattningsinstrument, observationer och psykofysiologiska mått.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• Redogöra för de mest använda metoderna för att framkalla emotionella reaktioner
• Redogöra för de mest kända instrumenten för att mätta och evaluera emotionella reaktioner

Färdigheter och förmåga
• Utifrån olika studiers syfte kunna välja relevanta instrument och metoder
• Diskutera fördelar och begränsningar med olika instrument och metoder
• Tillämpa det på en specifik studie som varje student ska planera utifrån sitt intresseområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Jämföra olika instrument och kunna resonera kring metodologiska fördelar och nackdelar
• Reflektera kring sambandet mellan syfte, metod samt tolkning av resultat

Innehåll

Metoder som brukar användas för att framkalla emotioner (till exempel bilder, filmer, text, musik) presenteras och diskuteras. Under kursen introduceras även de mest använda instrumenten för evaluering av emotionella reaktioner, nämligen självskattningsskalor, observationsprotokoll, och psykofysiologiska mått. Utifrån givna exempel på studier ska olika metoder konfronteras och metodologisk granskas.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) i huvudområdet psykologi med ett examensarbete/självständigt arbete (om 15 hp) eller motsvarande utländsk examen. I de fall sökande saknar kandidatexamen i psykologi görs enskild bedömning. Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Vid individuell bedömning av behörighet, granskas om den sökande har tillräckliga akademiska meriter i psykologi, för att kunna tillgodogöra sig ämnet på en avancerad nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: James A. Coan & John J. B. Allen (Eds.)
Titel: Handbook of emotion elicitation and assessment.
Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
Förlag: Oxford: Oxford University Press.

Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning. Research articles, as instructed by the teacher.

Övrig information

Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7,5 hp, ges som en direkt fortsättning på kursen Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp. Därav är det vikt att forskningsmetod I är avslutad och klar före forskningsmetod II påbörjas.