Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7,5 hp

Psychology MA, Research Method II, Research Methods within Emotion Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS109A
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-04-06
 • Fastställd: 2021-09-30
 • Senast ändrad: 2021-09-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap gällande de olika metoder som används inom emotionsforskning. Dels metoder för att framkalla emotionella reaktioner, och dels metoder för att evaluera dessa reaktioner med hjälp av självskattningsinstrument, observationer och psykofysiologiska mått.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• Redogöra för de mest använda metoderna för att framkalla emotionella reaktioner
• Redogöra för de mest kända instrumenten för att mätta och evaluera emotionella reaktioner

Färdigheter och förmåga
• Utifrån olika studiers syfte kunna välja relevanta instrument och metoder
• Diskutera fördelar och begränsningar med olika instrument och metoder
• Tillämpa det på en specifik studie som varje student ska planera utifrån sitt intresseområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Jämföra olika instrument och kunna resonera kring metodologiska fördelar och nackdelar
• Reflektera kring sambandet mellan syfte, metod samt tolkning av resultat

Innehåll

Metoder som brukar användas för att framkalla emotioner (till exempel bilder, filmer, text, musik) presenteras och diskuteras. Under kursen introduceras även de mest använda instrumenten för evaluering av emotionella reaktioner, nämligen självskattningsskalor, observationsprotokoll, och psykofysiologiska mått. Utifrån givna exempel på studier ska olika metoder konfronteras och metodologisk granskas.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi, eller 180 hp i psykologi utan krav på avlagd examen.
Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs med ett begränsat antal obligatoriska träffar på Campus i Östersund. Deltagande via distansöverbryggande medel är också obligatoriskt. Studenten förväntas aktivt delta i kursrummet via universitetets lärplattform. Plattformen är det primära kommunikationsmedlet för studenter och lärare, och i kursrummet tillhandahålls all information som krävs för att studenten ska kunna genomföra kursen.

Examination

1000: PS109A, Forskningsmetod II, emotionspsykologi, MA, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium och diskussioner, på plats och online, likväl som genom skriftliga rapporter.

Examination sker på engelska.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7,5 hp, ges som en direkt fortsättning på kursen Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp. Därav är det vikt att forskningsmetod I är avslutad och klar före forskningsmetod II påbörjas.

Kursen ges på engelska.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS058A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hugdahl, K.
 • Titel: Psychophysiology: The Mind-Body Perspective.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Harvard University Press.
 • Författare/red: James A. Coan & John J. B. Allen (Eds.)
 • Titel: Handbook of emotion elicitation and assessment.
 • Upplaga: Senaste upplagan (latest edition)
 • Förlag: Oxford: Oxford University Press.
Forskningsartiklar enligt lärarens anvisning.

Sidan uppdaterades 2021-09-27