Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Psychology BA (A), Work and Organisational Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS164G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Arbets- och organisationspsykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2021-09-23
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-06

Syfte

Kursen har som syfte att ge en introduktion till centrala begrepp, modeller och teorier samt forsknings- och tillämpningsområden inom fältet för arbets- och organisationspsykologi.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för centrala arbets- och organisationspsykologiska begrepp, modeller och teorier
• visa kännedom om lagar och föreskrifter, samt aktörer som är centrala inom arbetsmiljöområdet
• på en grundläggande nivå redogöra för huvuddragen av relevant forskning inom området

Färdigheter och förmåga
• resonera kring samt exemplifiera hur en föränderlig arbetsmarknad och föränderliga arbetsförhållanden kan påverka individen och organisationen
• kommunicera aktuell forskning inom området till olika grupper i samhället

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera etiska aspekter i samband med forskning inom området
• värdera och problematisera arbets- och organisationspsykologiska aspekter utifrån jämställdhet, mångfald och hållbarhet

Innehåll

Innehållet ger en teoretisk grund till arbets- och organisationspsykologi vari aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom fältet presenteras.
Vidare ställs aktuell arbetsrelaterad lagstiftning i relation till arbets- och organisationspsykologiska kunskaper, samt perspektiv som rör jämställdhet, mångfald och hållbarhet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Stöd i lärandeprocessen ges via inspelade föreläsningar och studentinteraktion.

Examination

1101: Moment 1, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Det ingår flera delmoment för att bli godkänd på momentet. Det skriftliga arbetet författas i enlighet med APA-standard.

1201: Moment 2, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS110G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015: 4)
 • Webbadress: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf
 • Titel: Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Webbadress: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-foreskrifter-afs2001-1.pdf
 • Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, S., & Torbjörn, I.
 • Titel: Arbets- & organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Natur och Kultur.

Referenslitteratur

 • Titel: Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer
 • Webbadress: https://mynak.se/publikationer/framtidens-arbetsmiljo-trender-digitalisering-och-anstallningsformer/
 • Titel: Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. Kunskapssammanställning 2016:2
 • Webbadress: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/kvinnors-och-mans-arbetsvillkor-kunskapssammanstallning-rap-2016-2.pdf
Vetenskapliga artiklar, juridiskt ramverk inom arbetsmiljöfältet, samt fördjupningslitteratur tillkommer enligt lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2021-09-29