Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Psychology BA (A), Work and Organisational Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS164G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Arbets- och organisationspsykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2021-05-10
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Kursen har som syfte att ge en introduktion till centrala teorier inom arbets- och organisationspsykologin. Detta inkluderar kunskap om grupper och organisationer utifrån olika teoretiska modeller. Kursen har fokus på hur man kan, designa, genomföra, analysera och rapportera en arbetspsykologisk utvärdering på en arbetsplats/i en organisation. De praktiska moment som ryms i kursen vilar på en forskningsbaserad grund, med syfte att utveckla effektiva organisationer och mänskliga resurser. Metoderna och teorierna utgår från ett systematiskt arbetssätt med fokus på begreppet delaktighet i förändrings- och utvecklingsprocesser.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för centrala arbets- och organisationspsykologiska begrepp, modeller och teorier
• redogöra för och diskutera ansatser och metoder för analys och utredning inom arbets- och organisationspsykologins område
• beskriva psykologiska åtgärder med utgångspunkt i ett jämställdhet- och mångfaldsperspektiv
• på en grundläggande nivå redogöra för huvuddragen av relevant forskning inom området

Färdigheter och förmåga
• kartlägga och analysera en avgränsad del av en organisation, och ta fram förslag på hur ett organisatoriskt problem kan lösas, eller hur en organisation kan utvecklas till gagn för medarbetarna
• resonera kring samt exemplifiera hur en föränderlig arbetsmarknad och föränderliga arbetsförhållanden kan påverka individen och organisationen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera teorier, modeller och begrepps användbarhet i olika typer av arbets- och organisationspsykologiska analyser, samt dess värde för att nå kunskap och förståelse inom aktuellt område
• reflektera över samt förhålla sig till forskningsetiska aspekter inom det aktuella området

Innehåll

Innehållet ger en teoretisk fördjupning inom området arbets- och organisationspsykologi och presenterar aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området. Dessutom behandlas metoder för att genomföra ett systematiskt kartläggningsarbete i organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Stöd i lärandeprocessen ges via inspelade föreläsningar och studentinteraktion.

Examination

2201: Moment 1, PM, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2202: Moment 2, Fördjupningsarbete, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2203: Moment 3, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS110G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, S., & Torbjörn, I.
 • Titel: Arbets- & organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel.
 • Förlag: Natur och Kultur.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Författare/red: Eklöf, M.
 • Titel: Psykosocial arbetsmiljö. Begrepp, bedömning och utveckling.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.