Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Psychology Ba (A), Work and Organisational Psychology, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS110G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Arbets- och organisationspsykologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-09-07
Fastställd: 2017-09-20
Senast ändrad: 2017-09-20
Giltig fr.o.m: 2017-08-27

Syfte

Kursen har som syfte att ge en introduktion till centrala teorier inom arbets- och organisationspsykologin, och förståelse för psykologins betydelse för skapande av en hållbar och effektiv organisation. Detta inkluderar kunskap om grupper och organisationer utifrån olika teoretiska modeller. Kursen har fokus på hur man kan lägga upp, designa, genomföra, analysera och rapportera en arbetspsykologisk utvärdering på en arbetsplats/i en organisation. De praktiska metoder som ryms i kursen vilar på en forskningsbaserad grund, med syfte att utveckla effektiva organisationer och mänskliga resurser. Metoderna och teorierna utgår från ett systematiskt arbetssätt med fokus på begreppet delaktighet i förändrings- och utvecklingsprocesser.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för centrala arbets- och organisationspsykologiska begrepp, modeller och teorier
• redogöra för och diskutera ansatser och metoder för analys och utredning inom arbets- och organisationspsykologins område
• beskriva psykologiska åtgärder med utgångspunkt i ett jämställdhet- och mångfaldsperspektiv
• redogöra för de mest centrala teorierna om arbetsrelaterad stress
• beskriva grundläggande forskningsmetoder inom arbets- och organisationspsykologi

Färdigheter och förmåga
• under handledning planera och genomföra ett projekt vars syfte är att kartlägga och analysera en avgränsad del av en organisation, och ta fram förslag på hur ett organisatoriskt problem kan lösas, eller hur en organisation kan utvecklas till gagn för medarbetarna
• resonera kring samt exemplifiera hur en föränderlig arbetsmarknad och föränderliga arbetsförhållanden kan påverka individen och organisationen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera teorier, modeller och begrepps användbarhet i olika typer av arbets- och organisationspsykologiska analyser, samt dess värde för att nå kunskap och förståelse inom aktuellt område
• reflektera över samt förhålla sig till forskningsetiska aspekter inom det aktuella området

Innehåll

Innehållet ger en teoretisk fördjupning inom området arbets- och organisationspsykologi och presenterar aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området. Dessutom behandlas metoder för att genomföra ett systematiskt kartläggningsarbete i organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupparbete och seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom obligatoriska uppgifter och tentamen. Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, S., & Torbjörn, I.
Titel: Arbets- & organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel.
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Natur och Kultur.

Författare/red: Olofsson, R., & Nilsson, K.
Titel: OBM i praktiken : Förändra beteenden och nå resultat i organisationer.
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Natur och Kultur.

Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.