Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Arbetspsykologi, 15 hp

Psychology Ba (A), Work Psychology, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS050G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Arbetspsykologi
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-03-06
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2014-05-20
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupad teoretisk kunskap och tillämpning om traditionella arbetspsykologiska områden såsom rekryteringsprocessen vid anställning, utveckling av personal, motivation, arbetsrelaterade attityder samt stress och ohälsa i arbetslivet och hur detta kan vändas till en hälsosam arbetsplats.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- översiktligt beskriva innebörden i de olika psykologiska perspektiven samt individuella
skillnader hos människor
- beskriva grundläggande forskningsmetoder i arbetspsykologi
- redogöra för olika synsätt på personalutveckling och karriärutveckling
- beskriva och jämföra de vanligaste arbetsrelaterade attityderna och arbetsmotivationsteorierna
- redogöra för de mest centrala teorierna om arbetsrelaterad stress ange orsaker och åtgärder mot stress och ohälsa i arbetslivet

Färdigheter och förmåga
- planera en tillämpning av någon arbetsrelaterad stressteori i en arbetssituation
- dra slutsatser om hur en föränderlig arbetsmarknad och föränderliga arbetsförhållanden påverkar individen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera de olika momenten i en rekryteringsprocess

Innehåll

Kursen inleds med en kortare beskrivning av olika psykologiska perspektiv, forskningsmetodik samt individuella skillnader hos människor. Kursen behandlar därefter följande arbetspsykologiska områden: arbetsanalys, rekrytering, urval, prestationsbedömning, personal- och karriärutveckling, arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, attityder till arbete, orsaker till och åtgärder mot stress och ohälsa i arbetslivet samt föränderliga arbetsförhållanden.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs som distanskurs på halvfart. Undervisningen sker med distanpassad teknik.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga tentamina.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Arnold, A., & Randall, R. et al
Titel: Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Prentice-Hall UK.,

Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, S., & Ingemar, T.
Titel: Arbets- & organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel.
Upplaga: Senaste upplagan (Valda delar)
Förlag: Natur och Kultur

Författare/red: Cassidy, T
Titel: Stress, kognition och hälsa
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lindlöw Danielsson, M.
Titel: Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning
Upplaga: senaste upplagan, (190 s)
Förlag: Natur & Kultur.

Artiklar enligt examinators anvisningar

Övrig information

Kursen får inräknas i kandidatexamen, men kan ej ersätta annan kurs i psykologi.