Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp

Psychology Ba (A), Work Psychology: The Healthy Workplace, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS109G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-09-07
Fastställd: 2017-09-20
Senast ändrad: 2017-09-20
Giltig fr.o.m: 2017-08-27

Syfte

Kursen har som syfte att ge en förståelse för psykologins betydelse för skapande av en hälsosam arbetsplats. Innehållet ger fördjupad teoretisk kunskap och tillämpning om traditionella arbetspsykologiska områden såsom rekryteringsprocessen vid anställning, utveckling av personal, motivation, arbetsrelaterade attityder samt stress och ohälsa i arbetslivet och hur detta kan vändas till en hälsosam arbetsplats. Metoderna och teorierna utgår från ett systematiskt arbetssätt med fokus på begreppet delaktighet i förändrings- och utvecklingsprocesser.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• på en övergripande nivå redogöra för relevant forskning inom området
• redogöra för hur förhållanden i arbetsorganisationen, i arbetsgruppen och i personliga förhållningssätt kan påverka hälsa och välbefinnande hos den arbetande människan
• redogöra för ledarskapets betydelse för upplevd hälsa och produktivitet på arbetsplatsen, samt visa förståelse för innebörden av en hälsofrämjande arbetsplats
• beskriva och jämföra de vanligaste arbetsmotivationsteorierna
• redogöra för de mest centrala orsakerna och åtgärderna mot stress och ohälsa i arbetslivet

Färdigheter och förmåga
• analysera relationen mellan arbetets krav och individuella förutsättningar i arbetet
• tillämpa olika arbetspsykologiska metoder för att identifiera möjliga samband mellan livsstilsfaktorer, arbetsförhållanden och hälsa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över samt förhålla sig till forskningsetiska aspekter inom det aktuella området
• värdera och förhålla sig till användbarheten i olika förklaringsmodeller och teorier inom aktuellt område
• reflektera över samt förhålla sig till samspelet mellan dagens moderna arbetsvillkor, förändringar i arbetet, arbetsmiljö och mänskliga behov i förhållande till produktivitet och välbefinnande

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande arbetspsykologiska teorier, med betoning på arbetsorganisation och hälsa. Teorier om ledarskapets betydelse för arbetsmiljö, hälsa och arbetsprestation behandlas. Instrument och metoder för kartläggning av arbetsmiljöfaktorer, främst psykosociala faktorer, och arbetsrelaterad hälsa, berörs. Teorier om stressrelaterad ohälsa och stress relaterat till arbetsmiljön ingår.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupparbete och seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom obligatoriska uppgifter och tentamen.
Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, S., & Torbjörn, I.
Titel: Arbets- & organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel.
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Natur och Kultur.

Författare/red: Marklund, S., & Härenstam, A.
Titel: The Dynamics of Organizations and Healthy Work.
Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag: Media-Tryck.

Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.