Psykologi GR (A), Grundkurs, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Grundkurs, 30 hp

Psychology BA (A), Basic Course, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS160G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Grundkurs
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-10-02
 • Fastställd: 2021-05-10
 • Senast ändrad: 2021-09-23
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-06

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper om grundläggande områden inom psykologiämnet såsom beteendets biologiska grund, kognition, perception, emotion, inlärning, personlighet, socialpsykologiska perspektiv samt psykologi som vetenskap.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången delkurs kunna:

Introduktion till psykologi

Kunskap och förståelse
• redogöra för huvuddragen i psykologins historia och utveckling fram till dagens vetenskapliga psykologi
• redogöra för olika forskningsmetoder inom psykologin samt efter lärares anvisningar delta i en vetenskaplig studie
• definiera och förklara centrala psykologiska begrepp och teorier
• på en översiktlig nivå kunna beskriva relationen mellan subjektiv upplevelse, psykologiska processer (med fokus på perception och emotion) och dess biologiska bas

Färdighet och förmåga
• demonstrera förmåga att relatera psykologisk teori till frågeställningar i vardags- och arbetslivet
• skriva en introduktion som utmynnar i en frågeställning där löpande referenshantering följer APA-manualens riktlinjer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på en översiktlig nivå förhålla sig till forskningsetiska principer gällande forskning inom psykologin


Personlighetspsykologi

Kunskap och förståelse
• redogöra för huvuddragen i de stora personlighetsteorierna, samt ange likheter och skillnader mellan dessa, främst avseende begreppen arv och miljö samt stabilitet
• redogöra för forskningsdesigner som förekommer inom personlighetspsykologisk forskning
• redogöra för synen på mätning av personlighet inom de olika skolbildningarna
• översiktligt redogöra för kunskapsläget avseende relationen mellan personlighet och hälsa samt för personlighetens betydelse i vardagslivets psykologi

Färdighet och förmåga
• med stöd av litteraturen resonera kring konsekvenser av teorierna avseende människosyn, personlighetens struktur och dynamik, utveckling och avvikelse/normalitet
• resonera kring möjligheter och problem med personlighetsmätning
• skriva en rapport med introduktion, resultat och diskussion där formalia följer APA-manualens riktlinjer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera de olika teorierna utifrån deras vetenskapliga och praktiska tillämpning
• förhålla sig till forskningsetiska principer gällande personlighetspsykologisk forskning


Kognitions- och inlärningspsykologi

Kunskap och förståelse
• definiera och redogöra för centrala kognitions- samt inlärningsteoretiska principer, teorier och begrepp
• redogöra för relevant forskning och forskningsdesign som kan förekomma inom kognitions- och inlärningspsykologi

Färdighet och förmåga
• tillämpa inlärningsteoretiska begrepp i en analys av beteenden i vardags- och arbetslivssituationer
• kunna relatera kognitiva och inlärningsprocesser till attityder i arbetslivet och specifikt i arbetslivsförändringar
• i enlighet med APA-manualens riktlinjer skriftligt presentera en möjlig studie inom inlärnings- eller kognitionspsykologi. Rapporten omfattar introduktion, metod samt datainsamlingsmaterial.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• definiera, resonera samt förhålla sig till centrala etiska frågeställningar som uppstår i relation till kognitions- och inlärningsteoretiska områden
• granska och värdera användbarheten i aktuella kognitions- och inlärningspykologiska teorier och begrepp


Socialpsykologi

Kunskap och förståelse
• utifrån teori och empiri översiktligt identifiera, beskriva och exemplifiera hur människan ser på, påverkar och påverkas av andra (dvs sin sociala omvärld)
• identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och vardagslivet

Färdighet och förmåga
• designa, genomföra samt rapportera en mindre empirisk studie

Värderingsförmåga och förhållningssätt.
• granska och värdera andras vetenskapliga studier
• förhålla sig till forskningsetiska principer gällande socialpsykologisk forskning
• redogöra för möjligheter och begränsningar i tillämpning av socialpsykologisk teori
i vardags- och arbetslivet

Innehåll

Kursen omfattar delkurserna:
Introduktion till psykologi 7,5hp
Personlighetspsykologi, 7,5 hp
Kognitions- och inlärningspsykologi, 7,5 hp
Socialpsykologi, 7,5 hp

De olika delkurserna ger bland annat en introduktion till psykologiämnets olika teoribildningar med tonvikt på biologiska grunder, perception och emotion samt orientering kring relationen mellan psykologiska faktorer och dess biologiska och fysiologiska bas. Vidare lyfts olika personlighetspsykologiska teoribildningar och dess tillämpningar, följt av en introduktion till kognitionspsykologi och inlärningsteoretiska begrepp och den tillämpade beteendeanalysen. Avslutningsvis belyses människans samspel med sin sociala miljö, social kognition, attityder och fördomar samt grupprocesser. Vetenskaplig metod löper som en röd tråd genom hela kursen med tonvikt vid problemformulering, forskningsetik och undersökningsdesign, samt vetenskapligt skrivande. Kursen avslutas med att studenterna får designa, genomföra samt rapportera en empirisk studie.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på distans och undervisningen är därför distansanpassad och bedrivs i form av inspelade, eller online-föreläsningar och webbseminarier, projektarbeten, laborativa övningar, samt deltagande i psykologiskt experiment.

Examination

1101: DK1, Moment 1, Test/Quiz, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Samtliga deltest ska vara godkända för poänggivande betyg på moment 1.

1201: DK1, Moment 2, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Den skriftliga uppgiften författas i enlighet med APA-standard. Momentet innefattar deltagande i vetenskaplig studie (i pedagogiskt syfte), användandet av bibliotekets webb, samt att tillämpa grundläggande sökteknik i olika ämnesspecifika databaser.

1301: DK1, Moment 3, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2101: DK2, Moment 1, Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Det skriftliga arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. För godkänt på momentet krävs att samtliga delmoment är avslutade och godkända.

2212: DK2, Moment 2, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3101: DK3, Moment 1, Grundkunskap, Test/Quiz, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Flera delmoment ingår för att bli godkänd på momentet.

3201: DK3, Moment 2, Design av studie, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Presentation av möjlig studie inom kognitions- och inlärningspsykologi inklusive datainsamlingsmaterial. Arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. Flera delmoment ingår för att bli godkänd på momentet, att författa en rapport samt ge skriftlig feedback till andra rapporter.

3301: DK3, Moment 3, Salstentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

4101: DK4, Moment 1, Empirisk studie, Muntlig och skriftlig presentation, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Det skriftliga arbetet presenteras i enlighet med APA-standard. För godkänt på momentet krävs att samtliga delmoment är avslutade (ex. genomföra en empirisk studie, författa en rapport, försvara den, samt opponera på en annan rapport).

4201: DK4, Moment 2, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Till vissa delmoment på kursen används betygen godkänd (G) och underkänd (U).

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (G/U) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Student som ej uppfyller krav om obligatoriskt deltagande vid muntlig presentation ges möjlighet att genomföra moment vid nästkommande kurstillfälle.

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.

Inbördes ordning på delkurserna kan komma att förändras.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS101G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Lutz, C.
 • Titel: Atkinson & Hildgard's Introduction to Psychology.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cengage Learning EMEA.
 • Kommentar: Valda delar
Moment 2
 • Författare/red: Cervone, D., & Pervin, L.A.
 • Titel: Personality: Theory and Research.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Wiley.
Moment 3
 • Författare/red: Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Lutz, C.
 • Titel: Atkinson & Hildgard's Introduction to Psychology.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cengage Learning EMEA.
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Sundel, M. & Sundel, S. S.
 • Titel: Behavior change in the human services: Behavioral and Cognitive Principles and Applications.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SAGE Publications.
Moment 4
 • Författare/red: Gilovich, T., Keltner, D., Chen, S., & Nisbett, R.
 • Titel: Social Psychology.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: W. W. Norton & Company.

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association.
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological association.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: American Psychological Association.
 • Kommentar: Manual för vetenskapligt skrivande. Lathund finns att tillgå i kursrummet.
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm: Vetenskapsrådet
 • Kommentar: Referenslitteratur i moment 1-2 och 3
Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2021-09-29