Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp

Psychology BA (A), Introduction to Behaviour Therapy and Cognitive Behaviour Therapy (CBT), 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS154G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Fastställd: 2021-05-07
 • Senast ändrad: 2021-05-07
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska få en introduktion till beteendeterapi (BT) och Kognitiv beteendeterapi (KBT) och hur dessa terapier tillämpas vid olika psykiska tillstånd/beteendeproblem.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• Redogöra för, förklara och visa förståelse för hur BT/KBT används för intervention vid olika beteendeproblem och psykiska störningar.
• Redogöra för, förklara och visa förståelse för idéer, begrepp, teorier, arbetssätt, analyssätt och interventioner, samt när dessa är relevanta och användas, inom BT/KBT.
• Redogöra för aspekter rörande evidens och det empiriska stödet för BT/KBT vid olika psykiska störningar/beteendeproblem.

Färdighet och förmåga
• Genomföra enklare analyser utifrån ett BT/KBT-perspektiv av mänskligt beteende i allmänhet och psykiska störningar i synnerhet.

Innehåll

Litteraturen och kompletterande inslag adresserar begrepp, teorier och idéer som gör sig gällande inom BT/KBT, samt olika psykiska störningar/beteendeproblem och hur de kan beskrivas, analyseras och interveneras inom BT/KBT.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på halvfart och på distans (dvs det är en sk nätkurs) vars upplägg syftar till att möjliggöra deltagande både för yrkesverksamma och för heltidsstuderande personer. Distansanpassad teknologi används. På Mittuniversitetets digitala lärplattform kan studenten bl.a. komma att få ta del av föreläsningar och psykoterapidemonstrationer samt kommunicera med andra studenter i lärande syfte.

Examination

2101: Grupparbete, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Kunskapsredovisningen sker individuellt i form av skriftlig tentamen via lärplattformen Moodle.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan ingå i examen och tillgodoräknas inom vissa kombinationer av tillämpningsblock, förutsatt att kurserna Psykologi GR (A) Basblock 30 hp samt Forskningsmetodik I 7,5 hp är godkända.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PS062G.

Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess och dator.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Kåver, A.
 • Titel: KBT i utveckling: en grundbok i kognitiv beteendeterapi.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Natur & Kultur.
 • Författare/red: Wadström, O.
 • Titel: Att förstå och påverka beteendeproblem.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Psykologinsats.
 • Författare/red: Öst, L.-G. (Red)
 • Titel: Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Natur & Kultur.

Aktuella vetenskapliga artiklar kan tillkomma enligt lärares anvisningar.

Sidan uppdaterades 2020-10-26