Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Psykologi GR (A), Introduktion till psykologi, 7,5 hp

Psychology BA (A), Introduction to Psychology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS133G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till psykologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2019-10-09
 • Senast ändrad: 2020-11-25
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-17

Syfte

Kursen ger kunskaper inom psykologiämnets grundläggande områden såsom beteendets biologiska grund, kognition, perception, emotion, inlärning, personlighet, samt socialpsykologi.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Introduktion till psykologi

Kunskap och förståelse
• redogöra för huvuddragen i psykologins historia och utveckling fram till dagens vetenskapliga psykologi
• redogöra för olika forskningsmetoder inom psykologin samt efter lärares anvisningar delta i en vetenskaplig studie
• definiera och förklara centrala psykologiska begrepp och teorier
• på en översiktlig nivå kunna beskriva relationen mellan subjektiv upplevelse, psykologiska processer (med fokus på perception och emotion) och dess biologiska bas

Färdighet och förmåga
• demonstrera förmåga att relatera psykologisk teori till frågeställningar i vardags- och arbetslivet
• skriva en introduktion som utmynnar i en frågeställning där löpande referenshantering följer APA-manualens riktlinjer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på en översiktlig nivå förhålla sig till forskningsetiska principer gällande forskning inom psykologin

Innehåll

Kursen innehåll omfattar en introduktion till psykologiämnets olika teoribildningar med tonvikt på biologiska grunder, perception och emotion samt orientering kring relationen mellan psykologiska faktorer och dess biologiska och fysiologiska bas. Områden som personlighet, kognition- och inlärning, samt hur individen fungerar i det sociala samspelet ingår på en översiktlig nivå. Denna kurs introducerar studenten till psykologiämnet vari det är en lämplig kurs att börja sina psykologistudier med.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges via distansöverbryggande medel vari undervisningen bedrivs i form av inspelade, och i vissa fall online-föreläsningar/seminarier, samt projektarbeten.

Examination

2104: Moment 1, Test/Quiz, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2105: Moment 2, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2106: Moment 3, Tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

All undervisning är examinationsgrundande. Vilket innebär att det som tas upp vid schemalagda aktiviteter (ex. föreläsningar, seminarier) kan komma att ingå i examination (ex. tentamensfrågor, uppgifter).

Till vissa delmoment på kursen används betygen godkänd (G) och underkänd (U).
Betygskriterier för slutbetyg, se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier. För utdelning av poänggivande slutbetyg ska samtliga obligatoriska och examinerande moment vara godkända.

En del av bedömningsgrunden för inlämnade uppgifter är att de utförs inom givna tidsramar. Reducerad betygsskala (E/F) används vid försenad inlämning. Student som önskar tillgång till fullständig betygsskala efter deadline för ordinarie tillfälle, hänvisas till omexamination/uppsamlingstillfälle.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. & Lutz, C.
 • Titel: Atkinson & Hildgard's Introduction to Psychology.
 • Förlag: Cengage Learning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Vetenskapsrådet
 • Titel: God Forskningssed
 • Förlag: Stockholm: Vetenskapsrådet
 • Kommentar: Referenslitteratur i moment 1-2 och 3

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association.
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological association.
 • Förlag: American Psychological Association.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Manual för vetenskapligt skrivande. Lathund finns att tillgå i kursrummet.
Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.
Övrig information
Då kursen ges via distansöverbryggande teknik krävs tillgång till fungerande internetaccess, dator, headset och webbkamera.